Kommunal- og velferdsforsking

Innenfor kommunefeltet arbeider vi med forskning, utredninger og analyser som ofte har direkte praktisk relevans for kommunesektoren. Flere av forskerne har også arbeidserfaring fra kommunesektoren. Oppdragsgiverne er KS, departementer, direktorater, fylkeskommuner, interkommunale samarbeidsorganer, kommuner og fylkesmannsembeter. Vi er et ledende forsknings- og utredningsmiljø på kommunestruktur og kommuneøkonomi. Også på feltet finansiering av barnehagedrift er vi en anerkjent og mye brukt utreder og premissleverandør. (Foto: Filios Sazeides / Unsplash).

Aktuelle saker

 • Kostnadene øker i barnehagene

  Størst kostnadsvekst i de private barnehagene.

  08.03.2021

 • Undersøkelse av det boligsosiale tiltaket Individuell boligplan

  Regjeringen la nylig frem strategien: Alle trenger et trygt hjem (2021 -2024). Her vektlegges viktigheten av å rette innsatsen mot de vanskeligstilte på boligmarkedet. Resultatene fra vår omfattende undersøkelse av Individuell boligplan (IBP) i Sandefjord kommune viser at det boligsosiale tiltaket i Sandefjord langt på vei lykkes med dette.

  27.01.2021

 • Digitale møter i folkevalgte organer

  Den nye kommuneloven har gitt kommunene og fylkeskommunene utvidet adgang til å holde fjernmøter, og den pågående Covid-19 pandemien har ført til at behovet for gjennomføring av fjernmøter har økt.

  05.01.2021

 • Trond Erik Lunder til regjeringsoppnevnt utvalg

  11.11.2020

 • Analyser av barnehageøkonomi

  Et nytt prosjekt for Utdanningsdirektoratet skal dekke statlige myndigheters behov for økonomiske analyser av barnehagesektoren. En sektor som i 2018 hadde samlede utgifter på om lag 55 milliarder kroner.

  30.10.2020

Se flere nyheter