Fagområder

  Kommunal- og velferdsforsking

  Innenfor kommunefeltet arbeider vi med forskning, utredninger og analyser som ofte har direkte praktisk relevans for kommunesektoren. Flere av forskerne har også arbeidserfaring fra kommunesektoren. Oppdragsgiverne er KS, departementer, direktorater, fylkeskommuner, interkommunale samarbeidsorganer, kommuner og fylkesmannsembeter. Vi er et ledende forsknings- og utredningsmiljø på kommunestruktur og kommuneøkonomi. Også på feltet finansiering av barnehagedrift er vi en anerkjent og mye brukt utreder og premissleverandør. (Foto: Filios Sazeides / Unsplash). 

  Kulturforsking

  Kulturområdet ved Telemarksforsking er i dag et vitalt og anerkjent fagmiljø, som har vært med på å bygge opp sentrale fagnettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Miljøet har levert betydningsfulle bidrag til kunnskapsproduksjonen på feltet.

  Vi gjennomfører forskningsprosjekter, evalueringer og utredninger på kunst- og kulturfeltet. Gjennom denne forskningen bidrar vi både til et kunnskapsgrunnlag for og kritiske perspektiver på kulturpolitikken. Vi formidler forskningen vår gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, foredrag og bøker.

  Regional utvikling

  Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier. Vi er en gruppe forskere fra ulike fagområder som søker å belyse de ulike sidene av regional utvikling. Vår kompetanse bygger på fag som sosialøkonomi, geografi, sosiologi, landbruksvitenskap, entreprenørskap og ressursøkonomi. Vi er opptatt av å være en forskningspartner mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og har mange års praktisk erfaring med stedsutvikling både nasjonalt og internasjonalt.