Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling

Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.

Regionale analyser

Vi leverer:

Næringsanalyser, der vi analyserer næringsutviklingen på ulike geografiske nivåer: Landsdel, fylke, regioner og kommuner. Vi utarbeider også bransjeanalyser, f eks kunnskapsnæringer, kulturnæringer og industri. Vi har utviklet vår egen næringslivsindeks, som gir et samlet mål for næringsutviklingen i regioner og kommuner. Denne har blant annet blitt publisert som ”Nærings-NM”.

Attraktivitetsanalyser, der vi analyserer stedlig attraktivitet i landets regioner og kommuner.  Vi baserer analysene på Programteori for attraktivitet; en modell for å forså drivkreftene bak regional utvikling i en strategisk kontekst. De siste årene omfatter dettes også scenarier for attraktivitet.

Evalueringer, der vi analyserer gjennomføring og resultater av ulike prosjekter og programmer som har til hensikt å stimulere næringsutvikling og stedsinnovasjon.

Nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor

Vi tilbyr kompetansemegling og fasilitering av innovasjonsstrategiprosesser både for næringslivet og det offentlige. Dette betyr at vi bidrar til å klargjøre bedriftenes innovasjonspotensiale og setter dem i kontakt med aktuelle FoU-miljøer og virkemiddelapparat for å løse utfordringene de står overfor.

Vi driver også forskings- og utviklingsarbeid for å gi norske kommuner og fylkeskommuner verktøy som setter dem i stand til å gjøre mer treffsikre valg av strategier for økt attraktivitet.

Bærekraftige utviklingsstrategier

Vår forsking skal bidra til utvikling av bærekraftige steder og ressursforvalting. Vi arbeider både nasjonalt og internasjonalt, for en rekke ulike oppdragsgivere. Vårt bidrag til en bærekraftig stedsutvikling og bioøkonomi kommer i form av utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap. Vi arbeider både med kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og arbeidsmåter.

Tverrfaglig forskerteam

Vi er et team av forskere fra ulike fagområder som søker å belyse de ulike sidene av regional utvikling. Vår kompetanse bygger på fag som sosialøkonomi, geografi, sosiologi, landbruksvitenskap, entreprenørskap og ressursøkonomi. Vi er opptatt av å være en forskningspartner mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og har mange års praktisk erfaring med stedsutvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Tema vi jobber med