Illustrasjon: Ezre Vareide

Få målbare effekter av omstillingsprogrammet

august 29, 2022 Kommunal og regional utvikling

Omstillingsprogrammet fører ikke til målbare effekter på arbeidsplassutviklingen, til tross for gode erfaringer i kommunene. Styrking av lokal utviklingsevne bør heller være hovedmålet.

 

Målet med ordningen for regional omstilling er å etablere nye arbeidsplasser og styrke næringsgrunnlaget i kommuner og regioner som opplever stor nedgang i sysselsettingen. Telemarksforsking har studert de samlede virkningene av ordningen og om ressursinnsatsen er treffsikker nok.

 

Gode erfaringer med prosjektene

De som har sittet tett på prosjektene forteller i intervjuer at det har vært en rekke gode erfaringer fra omstillingsprogrammene. Verktøyene som er blitt benyttet oppfattes som gode og nyttige av de fleste. Disse verktøyene har dels vært et rammeverk for styring, rolleforståelse og organisering, og dels vært konkrete metoder for bedriftsutvikling.

En del av informantene vurderer at det har skjedd en varig styrking av den lokale utviklingsevnen. Hvor vellykket det enkelte omstillingsprogrammet har vært når det gjelder videreføring av utviklingsarbeidet har likevel variert. Personlige egenskaper hos prosjektledere og hos dem som sitter i styret for omstillingsprogrammene ser ut til å ha stor betydning for vellykketheten.

 

Omstillingskommuner har ikke hatt høyere arbeidsplassvekst

Ved hjelp av statistiske analyser har vi forsøkt å tallfeste hvor stor effekt omstillingsprogrammet har hatt på antall arbeidsplasser. Resultatet viser at omstillingskommuner ikke har hatt bedre arbeidsplassvekst enn forventet ut fra strukturelle betingelser som sentralitet, bransjesammensetning og befolkningsutvikling.

Vi har også sammenliknet arbeidsplassutviklingen i 53 kommuner som har hatt omstillingsprogram i perioden 2004-2015 med 53 referansekommuner som ikke har vært omstillingskommuner, men som har hatt omtrent samme utgangspunkt. Omstillingskommunene har ikke hatt bedre arbeidsplassutvikling enn referansekommunene.

Disse resultatene står i sterk kontrast til tidligere evalueringer, som har konkludert med at omstillingsprogrammene har skapt et betydelig antall nye og sikre arbeidsplasser. Vi mener at disse evalueringene har gitt et altfor optimistisk bilde av effekten.

 

Anbefalinger om videreføring

Vår konklusjon når det gjelder videreføring av omstillingsprogrammet er at:

1: Omstillingsprogrammet i større grad bør rettes mot kommuner med demografiske utfordringer (nedgang i folketall og sterk aldring) enn kommuner med brå nedgang i arbeidsplasser. Det er fordi at det er flere regionaløkonomiske forhold som har gjort at problemkompleksene er annerledes nå enn da omstillingsprogrammet ble født på 1980-tallet.

2: Hovedmålsettingene med programmet bør være å styrke utviklingsevnen og i mindre grad knyttet til mål om flere arbeidsplasser eller eventuelt befolkningsvekst. Utviklingsevne vil i denne sammenhengen ofte bety at kommunene finner måter å tilpasse seg til en nedgang i både sysselsetting og folketall.

 

Telemarksforsking har gjennomført evalueringen av ordningen for regional omstilling på oppdrag fra Kommunal- og Distriktsdepartementet (KDD).

 

Knut S. Vareide er prosjektleder og har gjennomført undersøkelsen sammen med Jenny Fossum Grønn og Hanna Nyborg Storm. Du kan lese rapporten i sin helhet her.