Helene på 3,5 måneder møter 10-åringene på Notodden for første gang. Foto: Sindre T. Lønnes/NRK Vestfold og Telemark

Evaluering av Roots of Empathy

juni 8, 2022 Helse, utdanning og velferd

Kan babybesøk på skoler fremme empati hos barn? Notodden kommune prøver ut klasseromsprogrammet Roots of Empathy og takket være engasjerte instruktører, familier og prosjektledelse har de lykkes med implementeringen av det empati-byggende programmet.

Babybesøk er en sentral del av klasseromsprogrammet Roots of Empathy. Det skal være med å fremme empati hos barn, som igjen kan være med å hindre mobbing. Telemarksforsking har evaluert implementeringen av Roots of Empathy i Notodden kommune. Programmet er utviklet i Canada og gjennomføres i dag i 13 land. Notodden er først ut i Norden, og programmet testes ut som en del av folkehelsearbeidet i kommunen.

Prosessevaluering

Telemarksforsking har gjennomført en prosessevaluering av implementeringsperioden og konkluderer med at Notodden til nå har lykkes i sitt arbeid med rekruttering av familier og instruktører, og har iverksatt programmet i tråd med Roots of Empathy sine intensjoner. En engasjert og målbevisst prosjektledelse, og motiverte instruktører er viktige faktorer.  Andre sentrale faktorer har vært at både materiale og de pedagogiske verktøyene er godt tilpasset norsk kontekst, og at det teoretiske grunnlaget og innholdet oppleves som relevant i selve gjennomføringen.

Roots of Empathy Notodden

Roots of Empathy er et forebyggende, evidensbasert, empatibyggende program som retter seg mot barn og unge på et gitt alderstrinn i grunnskolen. Hensikten er å styrke empati hos barn og unge for å oppnå en mer respektfull tone blant elevene, samt redusere mobbing og aggressiv adferd over tid. Notodden kommune gjennomfører programmet som et samarbeidsprosjekt mellom frivillige aktører, skole og skolehelsetjenesten i kommunen. Prosjektet er ment som et helsefremmende og universelt bidrag, som går inn under kommunens satsing på livsmestring og folkehelse.

Programmet gjennomføres i alle 4.klasser i kommunen, og består av i alt ni ulike tema. Hvert tema formidles til klassen gjennom en forberedelsestime, et familiebesøk og en oppfølgingstime. Hver klasse mottar i alt 27 klassebesøk gjennom skoleåret. Selve kjernen i programmet er de ni familiebesøkene som innebærer at en baby og en forelder besøker klassen. Tiltaket har en egen instruktør som veileder elevene i å observere babyens utvikling og lærer barna å reflektere rundt egne og andres følelser.

Baby Helene på 3.5 måneder i klasseromsituasjon. Foto: Sindre T. Lønnes/NRK Vestfold og Telemark

 

Avhengig av frivillige

Til tross for at implementeringen av Roots of Empathy har vært vellykket det første året etter oppstart, trekkes det likevel frem noen faktorer kommunen bør være oppmerksomme på i videre gjennomføring av programmet. Disse utfordringene er særlig knyttet til rekruttering av frivillige, og at deltagelsen oppleves som tidkrevende. I utgangspunktet legger programmet opp til at både familiene og instruktørene deltar som frivillige. Prosjektledelsen har hatt utfordringer med å rekruttere både familier med babyer og instruktører. Hovedbegrunnelsen er at de aktuelle målgruppene har vært usikre på hva programmet innebærer og at de har opplevd deltakelsen som tidkrevende. Videre har det omfattende programmet vist seg å være mer tidkrevende enn forventet for instruktørene. Kommunen har løst dette ved å i hovedsak rekruttere ansatte ved helsestasjonen, som har fått bruke noe av sin stilling til å være instruktører. Det er grunn til å tro at man også i videre gjennomføring vil være avhengige av tilsvarende ordninger for å sikre rekruttering.

Det solide faglige og metodiske grunnlaget som Roots of Empathy bygger på, har dermed en svakhet i at det krever mye ressurser å gjennomføre, samtidig som det baserer seg på frivillig innsats både fra instruktørene og familiene som deltar. Dilemmaet mellom tiltakets faglige krav og den lokale kontekstens kapasitet er for øvrig en klassisk utfordring med denne typen evidensbaserte tiltak.

Prosessevalueringen er gjennomført av Helle Krone-Hjertstrøm. Du kan lese rapporten i sin helhet her.