Evaluering av regionsamarbeidet på Nordmøre

april 9, 2014 Kommunal økonomi og styring

På oppdrag for ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) har vi utarbeidet rapporten «Fremtidens ORKidé». Vi ser bl.a. på organisering, styringsmekanismer, samarbeidsoppgaver og økonomi, og vurderer «Fremtidens ORKidé» ut fra 4 ulike utviklingsmodeller.

Med utgangspunkt i prioriterte arbeidsoppgaver for et regionråd, som er strategiske oppgaver og utviklingsoppgaver, har vi vurdert fire ulike utviklingsmodeller for videre samarbeid i ORKidé:

  1. ORKidé – tillitsbyggende allianse, og talerør for Nordmøre.
  2. ORKidé – prosjektbasert integrator for Nordmøre.
  3. ORKidé – samordnet regional tjenesteyter (spesialistkommune, samkommune).
  4. ORKidé – talerør for ett Nordmøre, men med færre og mer robuste generalistkommuner enn i dag.

Det finnes grovt sett 3 ulike strategiske utviklingsbaner for videre samarbeid ut fra nullpunktet; enten et strategisk utviklingssamarbeid, et tjenestesamarbeid eller begge deler. Vi mener en viktig beslutning ORKidé må ta framover, er hvorvidt en ønsker å etablere et tettere tjenestesamarbeid som i større grad er koordinert av ORKidé. Det vil legge føringer på hvilken utviklingsmodell ORKidé velger framover, og hvorvidt ORKidé blir tettere integrert enn i dag. Dersom kommunene ønsker en tettere strategisk integrasjon, vil arbeidet i stor grad orientere seg rundt politisk arbeid som i dag. Dersom kommunene ønsker en mer operasjonell integrasjon, betyr dette tettere tjenestesamarbeid.

Rapporten gir for øvrig noen andre klare anbefalinger til ORKidé:

–       Rindal og Eide kommuner, som er medlem i to regionråd, bør ta en vurdering av om de skal fortsette å være det eller velge et regionråd å være medlem av. Vi anbefaler derimot ikke at ORKidé skal «ekskludere» noen medlemmer.

–       Kollegiemøtet bør utvides med en representant for opposisjonen i hver kommune. Denne representanten bør ha fulle rettigheter med møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Rådmennene bør fortsatt møte i kollegiemøtene til ORKidé, men rettighetene begrenses til møte- og talerett. ORKidé kan også vurdere om de ønsker et eget rådmannsforum som et supplement til kollegiemøtet, og om de ønsker et Nordmøreting som består av formannskapene (eventuelt en del av formannskapene) i hver av medlemskommunene, som øverste organ.

–       ORKidé bør på sikt bygge opp sitt eget sekretariat som kan ivareta flere oppgaver enn i dag hvor det med begrensede midler kjøpes administrative tjenester fra Nordmøre Næringsråd. Som en konsekvens av forslaget om å øke sekretariatsressursen, foreslår vi at samarbeidet enten vurderer å endre kostnadsnøkkelen mellom kommunene hvor den innbyggerbaserte andelen går ned på 70 %, eller at det blir basert på en finansieringsmodell hvor en tar hensyn til hver av kommunenes inntektsnivå.

–       Det innføres en vedtaksform med konsensus med reservasjonsrett. I et system med konsensus med reservasjonsrett vil det fortsatt være konsensus som er hovedprinsippet, men det gir mulighet til å kunne reservere seg dersom 1 eller 2 kommuner ikke kan stå inne for et vedtak som kollegiet ønsker å fatte.

Rapporten kan lastes ned her.

Vår gjennomføringsansvarlig har vært Anja Hjelseth.