Et laboratorium for kunstnermøter

november 24, 2023 Kulturliv og kulturpolitikk

Hvilke erfaringer er gjort etter tre år med DKS-LAB for visuell kunst? En ny rapport fra Telemarksforsking belyser dette og løfter fram læringspunkter for det videre arbeidet.

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken (DKS). Kunstsentre og kunsthaller har vært vertskap for sin regionale DKS-LAB, mens Kulturtanken har ledet nettverket.

– Rapporten «God dag mitt navn er kunstner – erfaringsinnhenting og evaluering av DKS-LAB» belyser erfaringene som de involverte partene har gjort seg etter tre års drift (2021-2023), forteller prosjektleder Anne-Sofie Hjemdahl.

Erfaringsinnhentingen er gjort på oppdrag for Kulturtanken og Sparebankstiftelsen, og baserer seg på dokumentstudier, feltarbeid og et bredt intervjumateriale.

 

Styrking av praksisfeltet visuell kunst i DKS

Mandatet for oppdraget har vært å styrke praksisfeltet visuell kunst i DKS ved å kartlegge og evaluere hvordan ordningen DKS-LAB har fungert. Dette gjelder både for de visuelle kunstnerne som har deltatt i labene, arrangørene av labene og ansatte i DKS-administrasjonene i fylkene.

– Rapporten viser at DKS-LAB har vært viktig for å bygge opp kompetanse på formidling av visuell kunst, og for å få flere kunstnermøter med visuelle kunstnere inn i den kulturelle skolesekken, sier Hjemdahl.

 

Profesjonalisering av kunstnerrollen

Nettverket DKS-LAB er basert på en regionalisert struktur med arrangører over hele landet.

– Erfaringene viser at arrangørene, som er kunstsentre og kunsthaller, mener DKS-LAB har hatt stor betydning for å bygge kompetanse om formidling av visuell kunst. De ser det som en vei til å styrke og profesjonalisere kunstnerrollen, forteller Hjemdahl.

De påpeker også ordningens kunstpolitiske betydning, og at den bidrar til å likestille visuell kunst med andre kunstformer innenfor DKS. Disse erfaringene finnes også blant DKS-administrasjonen i fylkene. Samtidig framhever arrangørene aspekt i ordningen som trenger å bli styrket. De peker blant annet på behov for bedre samarbeid og tydeligere lab-metodikk. Ressurssituasjonen er også en utfordring for labene. De DKS-ansatte i fylkene uttrykker på sin side en bekymring for sårbarheten i ordningen og mulighetene for overproduksjon av visuelle kunstprosjekter i forhold til behovet i DKS.

 

Viktig kunstpolitisk initiativ

Også de visuelle kunstnerne ser laben som et viktig kunstpolitisk initiativ for å styrke den visuelle kunstens økonomiske stilling i samfunnet. Labene gjør at langt flere visuelle kunstnere ser muligheten og får kompetansen til å formidle eget kunstnerskap gjennom DKS. De fleste kunstnerne som er blitt intervjuet har opplevd lab-deltakelsen som positiv og verdifull. De mener at de har økt sin formidlingskompetanse. Deltakelse på lab har dessuten virket positivt for kunstnernes nettverk ved at de har fått kontakt med nye kunstnere, kunstinstitusjoner og DKS-representanter i fylker og kommuner.

Rapporten avslutter med læringspunkter for det videre arbeidet med DKS-LAB. Disse peker blant annet på organisatoriske forhold i labene som trenger å diskuteres og på labenes relasjon til DKS. Læringspunktene peker videre på behovet å diskutere nettverkets overordnede struktur og hvordan medvirkningsprosessene som skjer i labene kan tydeliggjøres og styrkes.

Du kan lese hele rapporten her

Rapporten er også omtalt på Kulturtankens nettsider