Brånas Søndre gård. Foto: Marit Lundby

Erfaringer fra andelslandbruk

juni 4, 2021 Grønn omstilling

Den største utfordringen for andelslandbrukene fremover er rekruttering av andelshavere. Det viser vår vurderingsrapport av arbeidet med andelslandbruk i Norge.

Telemarksforsking har gjort en gjennomgang og vurdering av andelslandbruksprosjektet til Økologisk Norge, slik det har blitt gjennomført i perioden 2013/2014-2020. Gjennom prosjektet har Økologisk Norge rollen som nasjonal koordinator for et uformelt nettverk av andelslandbruk i Norge. Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet og handler framfor alt om å gi veiledning, kurs og informasjon til nettverket, og slik sett bidra til å styrke denne driftsformen i Norge.

 

Rekruttering og økt konkurranse

Resultatene fra gjennomgangen er nå publisert i et vurderingsnotat. Notatet inneholder en enkel analyse av hvordan prosjektet og tiltakene har fungert og hva andelslandbrukene trenger for å gå framtida i møte. På grunnlag av det samlede empiriske materialet kan vi generelt si at informantene mener den største utfordringen for andelslandbrukene framover er rekruttering av andelshavere. Utfordringer med rekruttering henger delvis sammen med en annen utfordring som flere nevner, nemlig økt konkurranse fra markedshager og Reko-ringer.

 

Utvikling i andelslandbruk i Norge

Det første andelslandbruket i Norge startet på Øverland gård i Bærum i 2006. Fram til 2012 var det bare fire andelandbruk i Norge, men fra og med 2013 har det vært en betydelig utvikling. Per mars 2021 er det 95 andelslandbruk i drift som Økologisk Norge har oversikt over. Andelslandbrukene strekker seg fra Lyngdal i sør til Pasvikdalen i nord, men de fleste ligger i Sør-Norge. Det har vært en tydelig økning i antall andelslandbruk i Norge i perioden etter at prosjektet er etablert. Antallet andeler er ifølge Økologisk Norge økt fra 1496 til 4723.

 

Prosjektets viktigste resultater

  • Det blir stadig flere andelslandbruk i Norge – selv om det er vanskelig å avgjøre korrelasjonen mellom denne økningen og prosjektet.
  • Det er etablert et koordinert og velfungerende nettverk for andelslandbruk som skaper engasjement og gir kunnskap og inspirasjon.
  • Det er utviklet en infrastruktur for praktisk hjelp til oppstart og noe drift.
  • En sentral del av prosjektet har handlet om å skape arenaer for erfaringsutveksling og informasjonsarbeid. Det gjelder nettverkssamlingene, nettsida, kanaler i sosiale medier og håndbok og annet skriftlig materiell.
  • Prosjektet har en stabil og kompetent referansegruppe.

 

Prosjektleder har vært Gunn Kristin Aasen Leikvoll. Rapporten kan leses her.