Bildet er hentet fra Unsplash.com/Chris Montgomery

Digitale møter har muliggjort demokratiske beslutninger i krisetider

mai 31, 2021 Kommunal og regional utvikling

Hva er effektene av digitale møter i folkevalgte organer? Det har Telemarksforsking sett på i en ny rapport.

Den nye kommunelovens § 11-7 åpner for at møter kan avholdes som fjernmøter. Den pågående pandemien og påfølgende begrensninger i mulighetene til å kunne møtes fysisk, har ført til at behovet for gjennomføring av fjernmøter/digitale møter har økt. Telemarksforsking har gjennomført et prosjekt for å få mer kunnskap om ulike effekter når møtene i folkevalgte organer blir digitale. KS har vært oppdragsgiver.

 

Gode erfaringer til tross for oppstartsproblemer

Utredningen viser at bruken av fjernmøter/digitale møter i folkevalgte organer har vært stor i mange kommuner og fylkeskommuner. Det er i de største og mest sentrale kommunene bruken av fjernmøter i folkevalgte organer har vært størst. Etter litt usikkerhet og enkelte «oppstartsproblemer» i de første digitale møtene, er erfaringene stort sett positive. Gode forberedelser og god planlegging er viktig for å lykkes med gjennomføring av fjernmøter. Dette inkluderer opplæring og testing av at teknikk og rutiner fungerer.

 

Digitalt format egnet for ukompliserte saker i mindre fora

Det blir sett som lite aktuelt å videreføre digitale møter i fylkesting og kommunestyrer som «standard» i en normalsituasjon, men flere poengterer at man nå har muligheten dersom det skulle oppstå kriser eller andre behov for ekstraordinære møter. Flere ser for seg at politiske møter i mindre fora og eksterne møter i større grad vil foregå digitalt, og at dette kan forenkle og effektivisere deltakelsen på slike møter. Digitale møter synes å være godt egnet for ukompliserte saker i mindre fora. Digitale møter er mindre egnet for politisk behandling av komplekse saker, saker som krever mye interaksjon og dialog mellom møtedeltakerne, eller når dagsorden har et mer prosessuelt preg (workshops mv.).

 

Saker er i større grad avklart før møtet

Undersøkelsen tyder på at flere saker i større grad er avklart i forkant av et digitalt møte, sammenlignet med fysiske møter. Det kan føre til at mer av den politiske debatten flyttes ut av det offentlige rom, noe som igjen kan være et demokratisk problem.

 

Anbefalinger for gjennomføring

Utredningen gir avslutningsvis noen anbefalinger knyttet til gjennomføring av fjernmøter. Disse anbefalingene dreier seg om:

  • Tekniske løsninger/forutsetninger for gjennomføring av fjernmøter
  • Ledelse og praktisk gjennomføring av fjernmøter
  • Ivaretakelse av behov for samspill og samhandling mellom ulike aktører
  • Videre bruk av digitale møter når pandemien er over

 

Prosjektet er gjennomført i perioden desember 2020–april 2021. Utredningsarbeidet baseres på en breddekartlegging (spørreundersøkelse til alle kommune- og fylkesdirektører) samt caseundersøkelser i 10 kommuner og tre fylkeskommuner hvor politikere er intervjuet.

 

Prosjektleder har vært Bent Brandtzæg. Rapporten kan leses her.