Tre av prosjektmedarbeiderne før oppstartsmøte i prosjektet. Bilde: Kristine P. Miland

Den samskapende kommunen

juni 5, 2020Vitenskapelig arbeid Kommunal- og velferdsforsking

Hvordan kan kommuner ta i bruk samskaping som metode for å få til lokalsamfunnsutvikling? Målet med prosjektet «Den samskapende kommunen» er å få til samskaping på øverste nivå i kommunene Stad og Nordre Follo. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og er et samarbeid mellom Stad kommune (prosjekteier), Nordre Follo, Tinkr og forskere fra Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst Norge.

Selve innovasjonen i prosjektet handler om å ta i bruk alle ressursene i lokalsamfunnet og mobilisere disse til å delta i utviklingen av sin nye kommune. For å få det til, må alle i lokalsamfunnet sammen definere problemer og mål, utvikle og teste nye ideer og sette nye løsninger ut i live. Mange kommuner jobber med samskaping, men til nå har ingen norske kommuner klart å få til dette som en gjennomgående og helhetlig måte å utvikle lokalsamfunnet på. Både Stad og Nordre Follo er nylig sammenslåtte, og jobber med å utvikle og få på plass en ny kommune. Dette gir et unikt mulighetsrom til å teste ut samskaping som en måte å utvikle lokalsamfunnet i ønsket retning.

Både Stad og Nordre Follo skal jobbe systematisk med innovasjon innenfor noen definerte satsingsområder, gjennom det vi har kalt samskapingsarenaer. Innenfor tjenesteutvikling har for eksempel Stad definert satsingsområdene «Fremtidens hjemmebaserte omsorg» og Nordre Follo «Trygg oppvekst». På samskapingsarenaene møtes relevante aktører i kommunen for å sammen å finne nye måter å jobbe på for å skape et bedre samfunn for alle.

Samskapingsarenaene er en hovedaktivitet i prosjektet. I tillegg til samskapingsarenaene skal det også gjennomføres tre politikerarbeidsverksteder i hver av de to kommunene. Formålet med arbeidsverkstedene er å ta opp utfordringer og dilemmaer som oppstår underveis i de ulike innovasjonsprosjektene.

Forskningsaktivitetene i prosjektet er mangfoldige og er både knyttet til evaluering og observasjon av aktivitetene i prosjektet, måling og teoriutvikling. Tidlig i prosjektperioden skal Telemarksforsking systematisere den gjeldende kunnskapen om samskaping og utvikle hypoteser om forventede sammenhenger og hva som skaper gode samskapingsprosesser. Prosjektaktivitetene i kommunene vil kontinuerlig spille tilbake på hypotesene og dette skal munne ut i et nytt teoretisk rammeverk for samskaping. Tidligere forskning indikerer at forhold som tillit, stedsidentitet, optimisme, attraktivitet og kreativt klima har betydning for i hvilken grad man lykkes med samskaping. En viktig del av forskningsaktivitetene i prosjektet er derfor å gjennomføre målinger av disse faktorene både i start- og sluttfasen av prosjektet. I tillegg vil forskerne i prosjektgruppen delta på forskerkonferanser og produsere artikler med utgangspunkt i kunnskapen som produseres i prosjektet.

I tillegg til Nordre Follo og Stad vil en rekke kommuner involveres i prosjektet gjennom hele prosjektperioden. Gjennom møtepunkter vi kaller erfaringsutvekslingsarenaer skal Stad og Nordre Follo delta sammen med prosjektgruppen og følge- og sparringskommuner. Sparringskommuner er kommuner som har erfaring med og arbeider med samskaping. Træna, Øvre Eiker, Arendal og Sola er med som sparringskommuner. Følgekommuner er kommuner som ønsker å følge prosessen gjennom å lære mer om samskaping. Alver, Gloppen, Ullensvang, Sunnfjord og Ørsta er følgekommuner i prosjektet.

Prosjektleder er Ailin Aastvedt. Prosjektmedarbeidere fra Telemarksforsking er Christine Hvitsand, Geir Møller, Knut Vareide, Bent  A. Brandtzæg, Gunn Kristin Aasen Leikvoll og Marit Sissel Kvernenes.

 

temasiden kan du lese mer om hvordan Telemarksforsking forsker på samskaping og innovasjon.
Hvis du synes denne saken er interessant er kanskje disse rapportene også relevante for deg:

Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor

Utvikling av samhandlings- og innovasjonsplattformer etter Urban Living Lab-metoden

Framtidsbilder for samfunnsutviklingen i Nye Stavanger

Urban Living Lab – Bruk av metoden i Norge og med eksempler fra Europa