Nordiske flagg. Foto: Istock

Covid-19 og kultursektoren: krise?

mai 12, 2021 Kulturliv og kulturpolitikk

De nordiske kultursektorene har blitt hardt rammet av covid-19-pandemien. Selv om smitteverntiltakene har blitt praktisert noe ulikt, er det mange likheter mellom de nordiske landene når vi ser på hvordan kultursektoren har blitt påvirket.

 

Inntekt mer enn halvert

Covid-19- pandemien har rammet sektorene innenfor arbeidslivet ulikt. Kultursektoren er en av de det har gått hardest utover, selv om det er store interne forskjeller. Særlig har pandemien gått utover den delen som baserer seg på et fysisk publikum, f.eks. musikere og scenekunstnere, samt deres institusjoner og støttefunksjoner. For disse gruppene er inntektene i mange tilfeller mer enn halvert.

Selv om de sektorene som er avhengige av publikum er mest påvirket, opplever mange kulturarbeidere stor og økt usikkerhet om den fremtidige arbeids- og inntektssituasjonen. Inntektssituasjonen vurderes som forverret eller sterkt forverret for alle kulturarbeidere, med unntak for forfattere og visuelle kunstnere, som er noe mindre påvirket. Undersøkelsen viser videre at selvstendig næringsdrivende er hardere rammet og mer bekymret for økonomien enn de som primært er arbeidstakere. I tillegg har mange i sektoren fått redusert sine muligheter til å utøve yrket, ved at også annen infrastruktur er berørt, f.eks. muligheter til å øve, til å møte samarbeidspartnere fysisk osv.

 

Hvor godt treffer tiltakene?

De mange tiltakene har vært nødvendige, og relativt treffsikre. Det kan likevel se ut til at en rekke av de overordnede tiltakene ikke har vært godt nok tilpasset de forutsetningene som kultursektoren jobber etter, både når det gjelder arbeidsforhold og inntekter. Et hovedproblem er at de små aktørene ikke fanges opp i tilstrekkelig grad. Det kan i enkelte land ha medført at relativt rause tiltaksordninger ikke har blitt betalt ut som tenkt. Det kan også se ut til at det har vært mangel på kunnskap om sektoren for de som håndterer støttesystemene som har blitt tatt i bruk.

 

Fremtiden

Pandemien vil antageligvis ha langsiktige effekter på kulturproduksjon, kulturkonsum og kulturpolitikk, men vi tror endringene vil være av begrenset omfang. Kulturkonsumet og etterspørselen etter kulturprodukter holder seg, og etter noe tid vil en del av kulturbruksmønsteret gjenetablere seg. Det er likevel grunn til å anta at kulturproduksjon vil innebære nye kombinasjoner av analog og digital formidling, noe som særlig kan utfordre kulturprodusenter som baserer seg på analoge produkter.

 

Selve rapporten kan lastes ned her.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Nordisk ministerråd. Prosjektleder har vært Ola K Berge, og forskerne som har bidratt er Ole Marius Hylland og Hanna Storm.