Foto: Wolfmann / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Bistår Sykehuset i Vestfold i forbindelse med koronaepidemien

mai 13, 2020 Helse, utdanning og velferd

Geir Magnussen, seniorforsker ved Telemarksforsking, har fått i oppdrag å bistå Sykehuset i Vestfold i forbindelse med koronaepidemien. Han fra før avtale om bistand knyttet til større pågående prosjekter og prosesser ved sykehuset, spesielt i forbindelse med utbyggingen av Tønsbergprosjektet. Disse prosjektene er gode eksempler på hvordan forskere generelt, og samfunnsvitere spesielt, jobber ute i praksisfeltet både i vanlig drift og ved krisesituasjoner som koronaepidemien.

Oppdraget

Sykehuset i Vestfold bygger en nytt tilbygg som etter planen skal stå ferdig i mars 2021, og har i den forbindelse satt i gang en rekke prosjekter for å forbedre organisasjonen. Disse koordineres av en programledelse som skal koordinere de ulike prosessene. Magnussen er blant de som bidrar inn i denne gruppen gjennom å gi verktøy og maler til underprosjektene, og delvis å støtte dem arbeidet, og på den måten sørge for at disse kan avstemmes i et godt konsept for hele sykehuset.

Sykehus, som en offentlig virksomhet, er noe av det mest komplekse vi har, uttaler Magnussen. Det er en utrolig variasjonsbredde i det de ansatte på et sykehus møter, og det interesserer han.

Statsviter i sykehusdrift

Offentlig administrasjon har vært sentralt i Magnussens arbeid, spesielt det som gjelder endring og forbedring av ulike typer offentlige virksomheter. Fra statsvitenskapen og organisasjonsteorien har han med seg en organisasjonsforståelse som kommer godt til nytte. Gjennom mange års erfaring beskriver han at mye handler om å lage gode prosesser og involvere, og nettopp det å finne balansen mellom involvering og beslutning. Det er viktig å få kastet lys over den faglige delen av arbeidet, men også sørge for fremdrift slik at det blir fattet beslutninger underveis i prosessen. Samspillet mellom organisasjon og mennesker er interessant. Det å jobbe med endringsprosesser er noe Magnussen har drevet med hele livet, og det er nettopp dette som er hoved-bidraget fra den sentrale programstaben som skal rigge utbyggingsprosessen knyttet til alt annet enn selve byggingen.

Koronasituasjonen

Koronaepidemien har endret situasjonen for mange, og kan være et godt eksempel på et type eksogent sjokk som kan ramme enhver organisasjonsprosess. Arbeidet med programmet startet ved nyttårstider, og det var da nedsatt underprosjekter og lagt en fremdriftsplan. I mars ble det vanskelig å drive arbeidet som planlagt, for alle som skulle delta måtte på ulike måter håndtere koronasituasjonen. Da ble de i programstaben, som Magnussen deltar i, bedt om å være med å koordinere arbeidet med å trappe opp beredskapen for å ta imot flere koronapasienter. Et eksempel på en prosess som måtte koordineres var å få opp antall intensivplasser ved sykehuset. Blant annet var det mangel på intensivsykepleiere. Da måtte ledere og fagfolk ved sykehuset tenke gjennom hvordan man kunne håndtere en ny pasientmengde, og hvordan andre faggrupper på avdelingen kunne brukes på nye måter. Erfaringene fra andre land tilsa at man trengte en helhetlig hånd som sørget for at de ulike endringsprosessene hang sammen.

Koronasituasjonen påvirker også hvordan man jobber med koordinering som opprinnelig tiltenkt. Det er begrensinger på hvor mange som kan møtes samtidig, og problemstillinger som ville blitt belyst gjennom store workshops må nå foregå i inn mot mindre miljøer for å få input. Magnussen understreker at dette også gir god input i prosessen, men den er hentet inn på en annerledes måte. I tillegg er det begrensning på hvem som får være på sykehuset, noe som gjør at digitale verktøy har blitt tatt mer i bruk. Magnussen sier at de ansatte har vist en utrolig vilje til å snu seg, noe som er imponerende. En del av disse arbeidsmåtene har vært diskutert lenge, men det er først nå de har blitt tatt i bruk på en så omfattende grad. På denne måten har situasjonen gitt alle en felles lærdom vi kan dra nytte av.