Behov for styrkning av barnevernsarbeidet i Sarpsborg

februar 7, 2019Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Foreslår spesifikke endringstiltak for barneverntjenesten, samt kommunens helhetlige innsats rettet mot barn og unge.

Telemarksforsking har foretatt en gjennomgang av barnevernet i Sarpsborg kommune. Bakgrunnen for gjennomgangen er at kommunen har hatt utfordringer med økte utgifter, budsjett- og fristoverskridelser og økt press på ansatte. I utredningsarbeidet er det sett nærmere på økonomi, organisering, kvalitet og samarbeid med andre instanser. Vi har også sett på hvordan kommunen er rigget for håndtere den forestående barnevernreformen, sier prosjektleder Brandtzæg. Gjennom barnevernreformen vil kommunene få økt økonomiske og faglig ansvar på barnevernområdet. På fosterhjemsområdet legges det f.eks. opp til at kommunene gis fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. En av målsetningene er å styrke det tverrfaglige forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. Dette innebærer tettere og bedre samarbeid mellom kommunale tjenesteområder for å legge til rette for et mer helhetlig tjenestetilbud.

Kostnadsoverskridelsene i barnevernet Sarpsborg kommune skyldes i første rekke økte utgifter knyttet til omsorgsovertakelser. Dette er dyre og krevende saker. Viktige tiltak vil derfor være å styrke det forebyggende arbeidet, komme tidligere inn i saker og styrke tiltaksarbeidet og bemanningen. Dette for å hindre at saker utvikler seg til tunge og krevende omsorgsovertakelser. Med en slik dreining av innsatsen kan kostanden øke i en overgangsperiode, men det er grunn til å forvente at kostandene går ned på sikt. Brandtzæg peker på det har vært tilfellet i andre kommuner som har vært gjennom lignende omstillinger.

De viktigste tiltakene som foreslås i rapporten er mer spesialisert organisering og økt satsings på bruk av familieråd. På disse områdene har Kongsberg kommune gjort endringstiltak som har hatt store positive effekter med tanke på å redusere omfanget av omsorgsovertakelser. Disse tiltakene synes også ha stor overføringsverdi til arbeidet i Sarpsborg, sier Brandtzæg. Gjennom en systematisk satsing på familieråd og bruk av familie og nettverk er erfaringen at man får flere ressurser å spille på, og at det blir lettere å finne gode løsninger for barn og familier. Dette er et tiltak som også vektlegges i forbindelse med barnevernreformen. Brandtzæg anbefaler at det utarbeides en plan for å styrke det helhetlig forebyggende arbeidet, og at det utarbeides en tiltakspyramide som viser hvordan kommunens samlede ressurser kan inngå i et helhetlig og systematisk samarbeid.

Rapporten kan leses her.