Barn og unges kulturdeltakelse i et likestillings-, mangfolds- og inkluderingsperspektiv

januar 3, 2023 Kulturliv og kulturpolitikk

Telemarksforsking og Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet blir samarbeidspartnere i et nytt forskningsprosjekt om barn og unges kulturdeltakelse i et utvidet likestillingsperspektiv.

Behov for kunnskapsgrunnlag

Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller andre forhold utenfor den enkeltes kontroll. Likevel er deltakelsen i organisert kulturaktivitet blant dagens barn og unge i Norge preget av ulikhet. Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har gitt Telemarksforsking et forskningsoppdrag om hva som hemmer og fremmer slik deltakelse.

Prosjektet skal gi kunnskap om deltakelse i et bredt spekter av organiserte kulturaktiviteter hvor barn og unge kan oppleve, skape og dele kunst og kultur. Det gjelder blant annet musikk, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, dataspill, kulturarv, arkitektur og design. Eksisterende forskning har dokumentert at det er flere jenter enn gutter som deltar i organisert kulturaktivitet. Deltakelsen varierer også med kulturell bakgrunn, foreldreøkonomi og andre sosioøkonomiske faktorer. Men den forskningsbaserte kunnskapen om barn og unges likestillingsutfordringer er begrenset. Derfor er det behov for mer kunnskap om hva som hemmer og fremmer deltakelse.

Et utvidet likestillingsbegrep

Prosjektleder ved Telemarksforsking, seniorforsker Ola K. Berge, ser fram til å komme i gang med arbeidet:

– I dette oppdraget skal vi undersøke deltakelse, ikke bare i lys av kjønn og kulturell bakgrunn, men ut i fra et utvidet likestillingsbegrep, og med et bredt mangfolds- og inkluderingsperspektiv. Vi skal sammenstille og oppsummere eksisterende kunnskap, kartlegge deltakelse ved hjelp av både kvantitative og kvalitative metoder. Ikke minst skal vi utvikle verktøy, metoder og modeller for økt likestilling i organiserte kulturaktiviteter, forteller Berge.

Norske og danske forskere i tverrfaglig samarbeid

Forskningsprosjektet blir gjennomført av et kjerneteam satt sammen av tre forskere ved Telemarksforsking og tre forskere fra Center for Ungdomsforskning (CeFu) ved Aalborg Universitet.

– Telemarksforsking har høy kompetanse på kulturpolitikk, velferd og barn og unges kulturliv, mens CeFU har høy kompetanse på ungdomsliv og ungdomskultur. Forskerne har lang erfaring fra flere relevante forskningsfelt, og dekker til sammen en stor bredde av metodisk kompetanse. Sammen skal vi levere etterspurt, viktig og spennende tverrfaglig forskning, sier Berge.

Forskningsprosjektet starter opp ved årsskiftet, og skal ferdigstilles mot slutten av 2025.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt prosjektleder Ola K. Berge. Prosjektmedarbeidere ved Telemarksforsking er Mari Torvik Heian, Åsne Dahl Haugsevje og Geir Møller.