Foto: iStock

Attraktive Nord-Norge? Analyser av flyttemønstre og arbeidsplasser

september 8, 2023 Kommunal og regional utvikling

Nord-Norge ville hatt en stor nedgang i folketallet i 2022 uten innvandringen av ukrainske flyktninger. Dette viser nye tall fra Telemarksforskings regionale analyser av Nord-Norge.

 

På vegne av Kunnskapsbanken Nord-Norge (kbnn) har Telemarksforsking fått i oppdrag å undersøke hva som gjør Nord-Norge til en attraktiv landsdel og hva som skaper bo- og bli-lyst i regionen.

Første del av prosjektet bestod av en statistisk analyse av befolknings- og næringsutvikling i Nord-Norge, gjennomført av seniorforsker Knut Vareide. Analysen ble foretatt på bakgrunn av Telemarksforskings regionale analyser. Nå har kbnn publisert analysene på sine nettsider som to rapporter om befolkningsutviklingen og arbeidsplassutviklingen i Nord-Norge.

 

Befolkningsendringer i Nord

De regionale analysene viser at befolkningsveksten i Nord-Norge har gått i ulike faser siden 2000. Fra 2000 til 2008 gikk folketallet ned på grunn av svak arbeidsplassvekst og høy netto utflytting. Fødselsoverskuddet bidro imidlertid til å dempe nedgangen. Mellom 2008 og 2018 opplevde landsdelen vekst i befolkningen grunnet en bedre arbeidsplassvekst. Samtidig var det høy innvandring, der nettoinnvandringen i nord var høyere enn i sør. I årene 2019 til 2022 (se figuren) sank folketallet igjen på grunn av økt utflytting og redusert fødselsoverskudd. I 2022 økte imidlertid folketallet på grunn av innvandring fra ukrainske flyktninger, til tross for lav arbeidsplassvekst samme år. Uten den høye innvandringen fra Ukraina, ville det blitt en ganske stor nedgang i Nord-Norges folketall viser Vareide sine analyser.

Befolkningsendringer i Nord-Norge dekomponert i endringer i antall ukrainske statsborgere og andre fra 2016-2022. Kilde: Regional analyse

 

Nord-Norges arbeidsmarked

Analysen av arbeidsmarkedet viser at Nord-Norge har opplevd lavere arbeidsplassvekst sammenlignet med resten av landet, spesielt i offentlig sektor, siden 2000 (se figur). Å jevne ut disse forskjellene krever stimulering av næringsutvikling, og en tilsvarende vekst i offentlig sektor. En ugunstig næringsstruktur og svak befolkningsvekst har påvirket vekstmulighetene i næringslivet. Til tross for sterk verdiskaping i Nord-Norge, har ikke dette ført til flere jobber, men i stedet ført til økt lønnsomhet for bedriftene. Regionen har derfor nå en høyere sysselsettingsandel enn landsgjennomsnittet.

Utvikling av antall arbeidsplasser i Nord-Norge indeksert slik at nivået i 2000=100, relativt til indeksen for Norge. Kilde: Regional analyse

 

Videre arbeid i prosjektet

Den neste delen av prosjektet «Attraktive Nord-Norge?» består av en spørreundersøkelse rettet mot innbyggere i alderen 15-65 år i Nord-Norge. Her undersøker Telemarkforsking hva som gjør det attraktivt å bo i Nord-Norge, hva personer i landsdelen verdsetter og om stedet de bor på oppfyller behovene de har. Undersøkelsen blir gjennomført av Norstat i september 2023 og vi håper de som ringes opp tar seg tid til å svare.

 

Knut Vareide er prosjektleder og Signe Vrålstad er assisterende prosjektleder. I tillegg er Hanna Nyborg Storm og Rebekka Svartebekk Myhrer prosjektmedarbeidere på prosjektet.