Å gi sinne en scene

april 9, 2019Evalueringer og utredninger Kulturforsking

Vi har evaluert effekter av teaterforestillingen Sinna Mann.

Telemarksforsking har på oppdrag fra Égal Teater undersøkt teaterforestillingen Sinna Mann sine konsekvenser for barns åpenhet om vold i nære relasjoner.

Forestillingen Sinna Mann har som en målsetting å hjelpe barn som opplever familievold. Égal teater, som har laget og fremfører stykket, uttaler at de ønsker å finne barnets perspektiv og stemme innenfor et tabubelagt tema gjennom å bryte tausheten og innlede til en samtale om temaet. Stykket handler om Boj som har en voldelig far, og hvordan Boj prøver å bedre situasjonen sin.

Barns vern mot vold er stadfestet i FNs barnekonvensjon og i norsk lov. I St.mld. nr 15 (2012-2013) står det «Frihet fra vold er en grunnleggende forutsetning for vekst og livsutfoldelse, og for å kunne leve et godt liv». Selv om det er vanskelig å stadfeste omfanget av vold i nære relasjoner, viser flere undersøker sterke indikasjoner på at dette er et problem i Norge. For eksempel viser en undersøkelse fra NOVA fra 2016 at 21% av et representativt utvalg elever på videregående skole i Norge har vært utsatt for fysisk vold fra foreldrene sine i løpet av oppveksten. 8 % har opplevd vold i familien.

For å finne svar på problemstillingen sendte vi ut en spørreundersøkelse til lærere og sosialarbeidere ved skolene som så forestillingen.  Vi fant at forestillingen i stor grad bidrar til åpenhet og bevissthet blant barn om vold i nære relasjoner. Virkemidlene som brukes: forberedelser, forestillingen, panelsamtale og arbeid, virker sammen for å få i gang en samtale som kan være vanskelig å starte. Samtalen fører til at barna har økt bevissthet til hva voksne får lov til å gjøre og ikke, samt at det er viktig å si ifra om noe vondt skjer, fordi man kan få hjelp. Flere respondenter oppgir også at forestillingen har direkte ført til at barn har vært åpne om egne opplevelser knyttet til vold i hjemmet.

Stykket og dets konsekvenser ble også evaluert av Telemarksforsking i 2009. I løpet av høsten 2018 ble forestillingen spilt på 15 skoler for omtrent 3000 barn og 400 voksne.