Å bygge bru på dugnad

januar 24, 2023 Kulturliv og kulturpolitikk

Hvordan kan frivillig kulturvernarbeid bidra til sosial verdiskaping, og hvordan kan kulturmiljø brukes som ressurs i lokalt og regionalt utviklingsarbeid?

Dette var spørsmål for underveisevalueringen av det lokalt initierte kulturvernprosjektet Dokkajuvet – en vandring gjennom natur, kultur og historie. Evalueringen har Telemarksforsking utført på oppdrag for Innlandet fylkeskommune og Riksantikvaren.

Lokale brubyggere – suksessfaktorer

I perioden 2019 til 2021 bygde en gruppe lokale og frivillige deltakere opp igjen en rekonstruksjon av den gamle fagverksbrua Skolmen bru, over elva Dokka i Nordre Land. Dette var en viktig del av arbeidet med binde sammen Skolmbygda som ligger på hver sin side av Dokka. Brua ble bygget  i lokalt tømmer med tradisjonelt håndverk, og den hadde et spenn på 41 meter. Brua ble dessuten reist i et naturvernområde. Basert på intervjuer og dokumentstudier gjennomførte Telemarkforsking en evaluering av prosjektet.

– Det var mange forhold som bidro til at prosjektets nådde sine mål og at de lokale initiativtakerne klarte å bygge en bru på dugnad i et naturområde som var i ferd med å bli vernet, forteller prosjektleder Anne-Sofie Hjemdahl.

En suksessfaktor var prosjektets tverrfaglige visjon og satsing på historisk rekonstruksjon, tradisjonelt håndverk og bærekraftige løsninger. Dette bidro til at prosjektet fikk gjennomslag hos natur- og kulturforvaltningen og til at det fikk finansiering. Det ga også tilgang på lokale fasilitatorer og kunnskapsmiljøer innenfor både naturvern og kulturarv, og synergier mellom disse. Dette var viktig for at prosjektet lot seg gjennomføre.

Frivillig kulturvern og sosial verdiskaping

– I visjonene for prosjektet la de lokale initiativtakerne opp til tverrfaglig samarbeid og bred lokal medvirkning. Dette var også en del av grunnen til at prosjektet klarte å utløse så mye ekstern finansiering, forteller Hjemdahl.

Evalueringen viser at det var et godt samarbeid med Statsforvalteren i arbeidet med å sikre naturverdiene og tilrettelegge for aktivitet i området. Underveis var det også bred lokal oppslutning om prosjektet fra lokalbefolkningen, næringslivet og det lokale museet. Slik har prosjektet vært positivt og bidratt til både sosial og kulturell verdiskaping i lokalsamfunnet på Dokka.

– Fortsatt er det et stort lokalt engasjement rundt brua og andre bygg i området som er i ferd med å restaureres. Det er også en egen stolthet over hva de frivillige har fått til. Her merker vi en sterk lokal bevissthet og engasjement både hos lokalbefolkningen og blant kommunens folk, sier Hjemdahl.

– det handler nok om at de frivillige initiativtakerne har klart «det nesten umulige»: å bygge en vakker trebru og tilgjengeliggjøre og løfte fram et lokalt glemt naturområde andre i lokalsamfunnet nesten ikke visste at fantes, forteller Hjemdahl.

Medvirkningens utfordringer

Samtidig er ikke det lokalt initierte brubyggerprosjektet bare en suksesshistorie. Et sentralt mål med prosjektet var bred medvirkning, uten at det egentlig fantes konkrete planer for hvordan medvirkning skulle fasiliteres og organiseres. Da det oppsto samarbeidsproblemer underveis – hadde ikke prosjektet noen strategier for å håndtere dette. Det medførte at hele prosjektorganiseringen ble radikalt endret etter at brua var ferdig og at de mer vidløftige visjonene om medvirkning og tverrfaglig samarbeid ble svekket.

Les hele evalueringen her