NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Museum - a culture of copies
Kommunestruktur Kongsberg
Kommunestrukturprosess Gran og Lunner
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-16
Regionale analyser 2015
Kompetansemekling - IS
Rådgivningstjenster for 3K
SWOT-analyse for Dalane regionråd
Innbyggerundersøkelse i Sauherad
Undersøkelse av sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen
VRI-Forum 2015
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
VRI3 Læringsarenaer 2015
VRI3 Innovasjonsstrategiar 2015
Omstillingsbehov i Troms
Nome kommune - utredning av kommunestruktur
IS og KM
Evaluering av mobbeombud
Kommunestruktur Sør-Helgeland
Utredning kommunestruktur Horten kommune
Sykkelstrategi og regional attraktivitet
Sykkelverkstad
Sykkelstrategier og bred verdiskaping
Scenarier for Østfold
Norsk kulturindeks 2014
Nytt tilskudd til private barnehager
Evaluering av brukerstyrte sentra
Undervisning på Universitetet i Tromsø
Innovasjon knyttet til organisering, oppgaver og ansvar
Molderegionen - konsekvenser ved endret kommunestruktur
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Regional analyse - foresight Sunnfjordbyen
Scenarier Rogaland
Kartlegging og vurdering av utgifter og inntekter i hyttekommuner
Kulturmentoring
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Torsken kommune - gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene
Ressurskrevende tjenester - omfang og kostnader
Kunstnerundersøkelsen 2013
Ressursfordelingsmodell for barnehagene i Kongsberg
Drifts- og organisasjonsgjennomgang Froland skole
Demografiprosjekt Hedmark/Dalarna
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
VRI3 / Innovasjonsstrategiar 2014
Byregionprogram Notodden, Tinn og Bø
Høgskolens betydning for regional utvikling
VRI3 / Innovasjonsstrategiar læringsarenaer 2014
Utredning av kommunestruktur for Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg
VRI-Forum 2014
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Effektiviseringsprosjekt innenfor tjenesteområdene Dønna kommune
Buzau geopark
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
Enkeltforedrag og annet Lars Kobro
Regionale analyser 2014
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Rammeavtale Telemark 2014
Kontekstens betydning i psykiatrisk behandling
Skandinavisk kunnskapsjakt på kommuners vekstkultur
Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Norsk idrettsindeks, regionale rapporter
Hvorfor vokser steder?
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon
Nudging mot klimavennlig matvalg
Andelslandbrukets rolle i økologisk produksjon og forbruk
VRI2 Attraksjonskraft og stadinnovasjon 2013
Opplevelseskortet i Møre og Romsdal
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics
Benchmark VRI Telemark 2012-2014
Tilskudd private barnehager 2012-2015
Kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen
VRI2/Attraksjonskraft
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager
Kunst og makt
Følgjeevaluering av Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK)