Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen kommune

 

SIMBA har som overordnet hensikt å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Drammen kommune. Dette skal skje gjennom utvikling av en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert bistand. I prosjektperioden (2009 – 2012) skal arbeidet implementeres i en revidert handlingsplan for fattigdomsbekjempelse. Oppvekstetaten i Drammen kommune og NAV Drammen, er hovedaktørene i prosjektet. To medarbeidere fra henholdsvis barneverntjenesten og sosialtjenesten er ansatt i prosjektet som medforskere, og utgjør prosjektets operative ledd. Prosjektet ledes av prosjektutvikler ved oppvekstetaten. Det er inngått et forsknings- og utviklingssamarbeid med Telemarksforsking, der aksjonsforskning og aksjonslæring står sentralt. I pilotperioden, oktober 2009 - mars 2010, har ni familier deltatt og bidratt med sine erfaringer, vurderinger og løsningsforslag. Dette har gitt genuin innsikt og ny kunnskap om viktige elementer i samarbeidet mellom brukere og tjenesteforvaltning, som er retningsgivende for det videre arbeidet med modell- og metodeutviklingen. Pilotprosjektet er avløst av hovedprosjektet som går i perioden mars 2010 - juni 2011.   
unfaithful wife why wives cheat on husbands black women white men
why most women cheat unfaithful wife will my husband cheat again
women who cheat link why people cheat in relationships
prescription coupons interview-questions.sumedh.in viagra coupon card

Publiseringer i prosjektet    
SIMBA - sammen i innsatsen mot barnefattigdom i Drammen kommune 2012
Prosjekt SIMBA 2010