NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Temark

 

Evaluere kontrollutvalgssekretariatet for spesielt å få nærmere innsikt i disse tre hovedproblemstillingene:

1. Fyller selskapet den rollen som var tiltenkt ved opprettelsen av selskapet (selskapsavtalen)?
2. Får eierkommunene det de betaler for sett opp mot andre måter å organisere/utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget/ene.
3. Oppfyller selskapet de kvalitetskravene som stilles til sekretariatet?

cheat on your wife read cheat on husband
wifes that cheat women that cheat with married men redirect
married men dating I cheated on my boyfriend what makes a husband cheat
reasons people cheat women cheat looking for affair
reasons people cheat women who cheat with married men looking for affair