Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Temark

 

Evaluere kontrollutvalgssekretariatet for spesielt å få nærmere innsikt i disse tre hovedproblemstillingene:

1. Fyller selskapet den rollen som var tiltenkt ved opprettelsen av selskapet (selskapsavtalen)?
2. Får eierkommunene det de betaler for sett opp mot andre måter å organisere/utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget/ene.
3. Oppfyller selskapet de kvalitetskravene som stilles til sekretariatet?

viagra discounts coupons buyerauctionmanager.com viagra prescription coupon
viagra discounts coupons viagra coupons and discounts viagra prescription coupon
discount coupon for viagra viagra coupon free free prescription cards
discount coupon for viagra open free prescription cards