Foto: Marte Mostraum

Ressurskrevende tjenester evalueres

juni 13, 2019Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Vi skal vurdere toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringsordningen for personer med psykisk utviklingshemming.

Telemarksforsking har blitt tildelt oppdraget med å vurdere finansieringen av særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere. Kommunene har ansvaret for disse tjenestene, men staten refunderer deler av utgiftene som kan knyttes til de tyngste brukerne.

Formålet med den statlige finansieringen er at kommuner som har mange ressurskrevende brukere, skal få de nødvendige ressursene, slik at det er brukernes behov og ikke kommunens økonomi som skal avgjøre hvilke tjenester som gis.

Finansieringsordningene som skal vurderes er toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringsordningen for personer med psykisk utviklingshemming. Prosjektet innebærer å studere om regelverket og utformingen av finansieringsordningene påvirker omfanget av tjenester, innretningen av tjenestetilbudet og organiseringen av tjenestene. Videre skal vi også vurdere om det er behov for å gjøre endringer i regelverk og utforming av ordningene for å motvirke eventuelle uheldige insentiver.

Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I prosjektet vil vi blant annet gjennomføre case-studier i et utvalg kommuner. Intervjuer i disse kommunene vil i hovedsak skje i løpet av høsten, og vi vil i løpet av juni ta kontakt med kommuner som vi ønsker å få med oss i prosjektet. Endelig rapport skal leveres mot slutten av 2019.