Fotokreditt: Pexels.com

20 indikatorer for Horten

juni 18, 2019Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Telemarksforsking har utarbeidet et indikatorsett som skal gi den politiske og administrative ledelsen i Horten kommune mulighet til å «overvåke» om man er på rett vei for å nå de langsiktige hovedmålene i kommunens samfunnsplan.

Norske kommuner bruker i dag en rekke indikatorer, og har generelt en omfattende rapportering gjennom sitt plan- og styringssystem. Dette er viktig for å kunne måle effekt av de konkrete tiltak og handlinger kommunen setter i gang med på ulike nivåer og innen ulike sektorer eller tjenesteområder.

Det kan imidlertid være både nyttig og verdifullt å ha indikatorer også på et mer overordnet nivå. Som en del av et større prosjekt på oppdrag fra Horten kommune, har Telemarksforsking utarbeidet et sett med overordnede indikatorer som skal gi den politiske og administrative ledelsen i kommunen et overblikk over tilstanden og den langsiktige utviklingen i Horten-samfunnet. Hensikten er å kunne «overvåke» om man er på rett vei for å nå de langsiktige hovedmålene i kommunens samfunnsplan, eller om det er behov for å justere kurs. Indikatorsettet er oppsummert i tabellen under.

AttraktivitetGod oppvekstTrygghet for innbyggerneNatur og miljøFolkehelse
Bosteds-attraktivitetBarnehageHelsetjenesterNatur- og friluftsområderArbeidsledighet og sysselsetting
Nærings-attraktivitetGrunnskolePleie og omsorgKulturmiljøerLevealder
Besøks- attraktivitetOppvekst- og nærmiljøerSosialtjenesterKlimaansvarSykdomsbilde
Norsk KulturindeksBarnefattigdomBarnevern
Tillit og stolthetBeredskap

 

I arbeidet med å identifisere hensiktsmessige indikatorer har vi lagt følgende kriterier til grunn:

  • Indikatorene skal være relevante

De skal kunne si noe om måloppnåelse på de overordnede og langsiktige hovedmålene i samfunnsplanen.

  • Indikatorene skal være tilgjengelige

Dataene skal være lette å få tak i for kommunen, gjennom offentlig tilgjengelig statistikk eller gjennom innsamling av data kommunen selv gjør allerede i dag – eller kan gjøre forholdsvis enkelt.

  • Det bør være få indikatorer

Meningen med indikatorsettet er å overvåke, eller gi et oversiktsbilde over kommunens måloppnåelse på sentrale mål i samfunnsplanen. Et begrenset antall indikatorer er nødvendig for å beholde oversikt.

  • Indikatorene bør være lett forståelige

Indikatorene skal være enkle å forstå og å kommunisere, og bør ikke være for kompliserte å hverken utarbeide eller framstille.

  • Indikatorene bør gi mulighet for stabil datainnhenting over tid

Ettersom målene i samfunnsplanen er langsiktige og går over lang tid, bør indikatorene basere seg på data som er mulig å samle inn på en stabil måte og over tid, slik at det er mulig å si noe om endring over tid.

  • Indikatorene bør være knyttet til forhold kommunen selv kan påvirke

Indikatorene skal kunne knyttes til forhold kommunen selv kan påvirke gjennom politiske prioriteringer, veivalg og sin virksomhet – enten direkte eller indirekte.

 

Du kan lese mer om arbeidet og de konkrete indikatorene vi har kommet fram til i selve rapporten, som du finner her.