«Tradisjon og destinasjon» – om sosial berekraft i villreinfjell

Telemarkforsking og NINA har treft planken med eit forskingsprosjekt på fjellbygder, hytteturisme og villreinproblematikk.

Les mer