Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Et nytt godt år for Telemarksforsking

Et nytt godt år for Telemarksforsking

Telemarksforsking har levert sitt beste økonomiske resultat noen sinne med et driftsoverskudd for 2016 på 3,1 mill kr før overskuddsdisponering og finansposter. - Jeg er stolt over hva denne gjengen greier å levere av faglig kunnskapsproduksjon, nyttige utredningsresultater til oppdragsgivere over det ganske land og samtidig at det jobbes så effektivt at vi får en inntjening langt over det budsjetterte, sier direktør Karl Gunnar Sanda.

4.4.2017

Totalresultatet for 2016 endte på 659.000 kr, men det var etter at det var avsatt 1,5 mill kr til et kompetansefond for bedriften og et tilsvarende beløp til bonus for de ansatte. Hvert utførte årsverk fikk dermed ca 50.000 i bonus før skatt.

-Jeg tror Telemarksforsking er et av de få forskningsinstituttene i Norge som kan vise til 13 sammenhengende år med overskudd, og en del av årsakene til dette er at vi har praktisert en overskuddsdelingsmodell som både sikrer midler til videre drift og kunnskapsutvikling, og premierer de ansatte for godt arbeid, sier Sanda.  

-Dette har som konsekvens at flinke folk blir i Bø, og vi regnes som en attraktiv arbeidsplass for høykompetente akademikere som også er konkurransedyktige leverandører til kommuner, fylkeskommuner, departementer og Forskningsråd.

I 2016 gikk omsetningen noe ned fra toppåret 2015 og havnet på 34,5 mill kr. -Dette skyldes av vi har hatt noe færre forskerårsverk i arbeid. I 2016 var det i alt 31 ansatte som utførte 27 årsverk, og 23 av disse var forskerårsverk, sier Sanda.

56% av oppdragene til instituttet er finansiert av kommunesektoren, og det leveres forskning og utredning både innenfor kommuneøkonomi, kommunestruktur, kulturstatistikk og nærings- og befolkningsutvikling til kommuner og fylkeskommuner over det ganske land.

Nest største oppdragsgivergruppe (11%) er departementer og direktoratet der Telemarksforsking bl.a. leverer beregninger av nasjonale satser for private barnehager og evaluerer gjennomførte kommunesammenslåinger.

-Vi er også særlig fornøyd med at vi i 2016 har levert 5% av omsetningen vår til internasjonale oppdragsgivere, sier Sanda. -Det er også ny «personlig rekord» og skyldes bl.a. et oppdrag om utvikling av en Geopark i Romania finansiert av rumenske myndigheter.

16% av omsetningen i 2016 ble tildelt fra Norges forskningsråd som såkalt grunnbevilgning. -Det er midler som vi også må konkurrere om, og som er øremerket til skriving av artikler til forskningstidsskrifter, internasjonal nettverksbygging, kvalitetssikring og utdanning av doktorgrader. Instituttet har for tiden 4 dr.gradsstipendiater i arbeid, avslutter Sanda.