Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hva skal til for at flere kvinner blir gründere?

Hva skal til for at flere kvinner blir gründere?

Dette spørsmålet var utgangspunktet for et seminar på Oslos nye kreative verksted Sentralen, der Telemarksforsking presenterte funn fra en fersk studie.

24.3.2017

Langt flere menn enn kvinner i Norge er gründere. Det er imidlertid like mange kvinner som menn som går med drømmer og ønsker om å starte egen bedrift. Spørsmålet er hva som skal til for at disse kvinnene realiserer drømmen. Hva fremmer og hemmer bedriftsetableringer blant kvinner?

Forprosjekt gjennom Oslofjordfondet

Dette har vært grunnlaget for et forprosjekt med støtte fra det regionale forskningsfondet Oslofjordfondet, i samarbeid med det kvinnerettede prosjektet MØY og Omstilling Tinn. Informantene i studien ble rekruttert via MØY, en nettverksorganisasjon rettet mot kvinner i Telemark som er på ulike stadier i bedriftsetableringsfasen. Ett av målene til MØY er å nå kvinner som ønsker å starte eget firma.

Frykt for å mislykkes hindrer

Det ble gjennomført fire gruppeintervjuer, der vi spurte deltakerne om hva som motiverte dem til å starte egen bedrift. Vi kan dele våre funn i tre kategorier: 1) frihet og selvstendighet, 2) bruke og utvikle egen kompetanse og 3) samfunnsansvar.  Videre ble informantene bedt om å reflektere rundt hva de så på som de viktigste hindringene på veien mot å starte egen bedrift. Her kan funnene sammenfattes i én stor hovedkategori, nemlig frykt for å mislykkes. I denne frykten finner vi at det både ligger en økonomisk bekymring, samt redsel for å bli utsatt for sosialt stigma og folkesnakk dersom bedriften skulle gå dårlig. Frykten for å ikke lykkes ble ytterligere forsterket av opplevd manglende kompetanse og tro på egne evner. Det at kvinner har mindre selvtillit og tro på seg selv enn menn når det gjelder gründervirksomhet er i tråd med en rekke internasjonale forskningsfunn. Flere informanter i vårt utvalg så på bedriftsetablering som et ukjent og uoversiktlig terreng å utforske, og de ønsket hjelp med å orientere seg i dette landskapet.

Paneldebatt på Sentralen

Det er påfallende at strukturelle hindringer og diskriminering ikke nevnes, mens kvinners holdninger og tanker om seg selv trekkes frem som betydelige utfordringer. For MØY er dette et signal om at kvinnenettverk med høy grad av tillit og støtte internt i gruppa kan være av stor betydning for etablereraten fremover.

Funnene var gjenstand for en paneldebatt på Sentralen i Oslo tirsdag 21. mars, der både Trine Skei Grande, gründerne Jenny Grønn og Mette Kristensen deltok. Panelet ble ledet av Katinka Greve Leiner fra FERD Sosiale Entreprenører.

 

Les hele rapporten her.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Gunn Kristin Aasen Leikvoll.

naltrexone for lupus read revia and alcohol
naltrexone for lupus skydtsgaard.dk revia and alcohol