Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Status i Kommune-Norge før kommunereformen

Status i Kommune-Norge før kommunereformen

Telemarksforsking har vært ett av flere miljøer som har gjennomført en nullpunktsmåling for kommunereformen. Prosjektet har definert indikatorer for de fire målene for kommunereformen: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, bærekraftige og økonomisk solide kommuner, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling og styrket demokrati.

20.3.2017

Rapporten gir et situasjonsbilde for disse indikatorene i dag. Hensikten med rapporten er å ha et grunnlag for å kunne evaluere effektene av reformen på et senere tidspunkt.

Oppdragsgiver har vært Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Senter for økonomisk forskning ved NTNU (SØF) har vært hovedleverandør. Andre miljøer som har deltatt i arbeidet er NIVI Analyse, Handelshøyskolen BI, Samfunnsøkonomisk analyse og altså Telemarksforsking.

Nullpunktsmålingen består av en hovedrapport, fire delrapporter og en database. I hovedrapporten gjengis data for et utvalg av indikatorer som er valgt for de fire målene med kommunereformen. Delrapportene tar for seg interkommunalt samarbeid, en spørreundersøkelse til folkevalgte, en spørreundersøkelse til rådmenn og en dokumentasjon av dagens kommuneinndeling med vekt på geografiske typeinndelinger.

Telemarksforsking sin bidragsyter i arbeidet har vært Bent Aslak Brandtzæg.

Nærmere informasjon om resultater, rapporter og databaser, finner dere her.