Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bykunst og byråkrati

Bykunst og byråkrati

Oslo kommunes kunstordning er både ambisiøs og vellykket, men for lite transparent.

1.3.2017

Telemarksforsking har evaluert Oslo kommunes kunstordning på oppdrag fra Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet. Hvert år siden 2013 har Oslo kommune satt av 0,5 % av kommunens investeringsbudsjett til kunst i offentlige rom. Som følge av ordningen er det i perioden 2013–2016 brukt til sammen ca. 179 millioner kroner for å bringe profesjonell kunst av høy kvalitet inn i offentlige bygg og uterom til glede for et allment publikum, der barn og unge er en prioritert målgruppe.

Størsteparten av midlene har vært benyttet til permanent kunstnerisk kunst og utsmykning i kommunale skolebygg, barnehager, uterom m.m. Noe midler benyttes også til finansiering av temporære kunstprosjekter og innkjøp av ferdigprodusert kunst, og denne tendensen har vært økende i perioden.

Evalueringsrapporten konkluderer med at Oslo kommunes kunstordning utgjør et meget godt utgangspunkt for å realisere kunstprosjekter og kunstinnkjøp i stort omfang og av høy kvalitet for Oslos offentlige bygg og uterom. Det er stor enighet blant informantene om at ordningen har ført til mange gode kunstprosjekter i Oslo. Blant de som kjenner til hvordan kunstordningen er innrettet, har den et svært godt omdømme, og flere beskriver Oslo kommune som faglig i front på feltet kunst i offentlig rom i Norge.

Samtidig finnes det utfordringer knyttet til organiseringen av ordningen og hvordan den forvaltes i praksis. Rapporten påpeker også at det er rom for forbedringer når det gjelder transparens både med hensyn til økonomiske, administrative og kunstfaglige forhold, og med hensyn til hvordan kunstordningen og resultatene av den kommuniseres og formidles ut mot omverden.

Rapporten kan leses her

Åsne Dahl Haugsevje har vært prosjektleder for evalueringen.

Foto: Ingrid Økland/Kulturbyrået Mesén.