Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Behov for styrking av regional planlegging

Behov for styrking av regional planlegging

Mulighetsrommet knyttet til regional planlegging for å håndtere kommuneoverskridende arealutfordringer er i dag ikke utnyttet godt nok. Det er behov for mer helhetlige regionale planer som har større legitimitet og er mer forpliktende, som gir økt forutsigbarhet for framtidig utvikling, og som bidrar til bedre koordinering av ulike interesser på tvers av sektorgrenser og nivåer.

24.2.2017

Dette er er noen av konklusjonene fra en utredning som Telemarkforskning har gjennomført på oppdrag fra KS høsten 2016. Formålet med utredningen har vært å se nærmere på hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som gjør seg gjeldende, hvilke muligheter man har for håndtering av kommuneoverskridende arealutfordringer gjennom regional plan, hvilke tiltak som er aktuelle for å utvide mulighetsrommet knyttet til regional planlegging og betydningen av større regioner i den forbindelse.

Utredningen baserer seg på en gjennomgang av regionale planstrategier i alle landets fylker, intervjuer med regionalplansjefer/plansjefer i fire fylker og en gjennomgang nyere utredninger og rapporter som fokuserer på regional plan som verktøy i samfunnsutviklingsarbeidet.

Det er mange ulike typer kommune-overskridende arealutfordringer knyttet til arealutvikling, samferdsel, næringsutvikling, miljøforvaltning, folkehelse og beredskap. Gjennomgangen av eksisterende planer og strategier på regionalt nivå synliggjør et bredt spekter av tilfeller hvor koordinering og planlegging på regionalt nivå vil være viktig for å finne fram til gode, effektive og helhetlige løsninger for samfunnsutviklingen.

Utredningen viser at gode og involverende planprosesser er avgjørende for å få ulike interesser og synspunkter på bordet i en tidlig fase, og for å skape felles forståelse for lokale, regionale og nasjonale utfordringer. Deltakelse og involvering er videre nødvendig for å skape et bredt eierskap til de regionale planene, for å sikre legitimitet og for at kommunene skal forplikte seg til å følge regional plan. Regionale planer skal samordne nasjonale, regionale og kommunale hensyn, men slike planer er også viktige for å forenkle kommunal planlegging og skape forutsigbarhet for planlegging på kommunalt nivå. At man har regionale planer som gir økt forutsigbarhet for arealdisponering på tvers av kommunegrensene, kan også forebygge framtidige konflikter mellom kommunene når det gjelder utbyggingsprosjekter og lokaliseringer, og felles retningslinjer på tvers av kommunegrensene kan hindre at utbyggere setter kommuner opp mot hverandre, f.eks. i forbindelse med etableringsprosesser. Forutsetningene for likebehandling blir styrket, og det kan bli enklere å enes om felles satsinger og tiltak innenfor langsiktige mål og rammer som er fastsatt i regional plan. Også for næringsliv og utbyggere vil sikring av økt forutsigbarhet og likebehandling være en fordel for framtidig planleggings- og utviklingsarbeid.

Gjennomgangen av de regionale planstrategiene viser at antallet, omfanget og innretningen på de regionale planene varierer, at det er behov for å ta tydeligere og mer helhetlig grep om regional areal- og samfunnsplanlegging. Utredningen peker på flere tiltak som kan være aktuelle for å lykkes bedre med regional planlegging. Disse går bl.a. på å styrke det juridiske grunnlaget for regional plan, få tydeligere bestillinger fra staten når det gjelder utarbeidelse av regional areal- og samfunnsplan og mer bruk av bindende avtaler for oppfølging av regionale planer. Videre er aktuelle tiltak å legge flere oppgaver til regionalt folkevalgt nivå, skape bedre samsvar mellom folkevalgte regioner og regional stat og få en bedre samordning av statlige styringssignaler. Her blir det også pekt på at det kan være en fordel å få et tydeligere skille mellom fylkeskommunens utviklingsrolle og statlige myndigheter som kontrollerende instans, og at man unngår at politikere har verv både på kommunalt og regionalt nivå.

 

Rapporten kan leses her.


For mer informasjon, kontakt Bent A. Brandtzæg