Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Tidlig intervenering og samarbeid mellom etater skal redusere ungdomskriminalitet i Telemark

Tidlig intervenering og samarbeid mellom etater skal redusere ungdomskriminalitet i Telemark

Telemarksforsking har fått i oppdrag av Konfliktrådet i Telemark å følgeevaluere modell for oppfølgingsteam.

4.6.2012

Telemark er et av fem fylker som skal ha ansvaret for å prøve ut og gjennomføre en vedtatt modell for egne oppfølgingsteam. Modellen tar utgangspunkt i metoden ”restorative justice” og har blitt utprøvd i et pilotprosjekt ved konfliktrådet i Sør-Trøndelag. Samarbeide med politiet og andre berørte kommunale og statlige etater i Telemark er opprettet. 

Tiltaket har som målsetting å forsøke å involvere den unge lovbryters iboende ressurser, skape et smidigere tverrfaglig samarbeid mellom politi, konfliktråd, kommune og domstol, samt gi de mennesker som er berørt av kriminelle handlinger en mulighet til å få en oppreisning og respekten tilbake (restorative justice). Alt blir gjort i fellesskap for å utnytte eksisterende ressurser på en optimal måte i arbeidet mot ungdomskriminalitet. De essensielle momentene i tiltaket er stormøter, der offeret og gjerningsperson og andre berørte parter møtes for å forsøke å gjenopprette den skaden som har skjedd/hindre gjentakelse, og en påfølgende tett tverrfaglig samarbeid med en tidsavtalt skreddersydd oppfølging av den enkelte unge lovbryter. Tiltaket er et frivillig alternativ til det tradisjonelle straffesystemet.

Målet for tiltaket er å tilby tidlig intervenering, koordinere og følge opp avtalte tiltak for risikoutsatte barn og unge som er i ferd med eller allerede har startet en kriminell karriere, og som det brukes mye ressurser på fra det offentlige hjelpeapparatet. Prosjektet er individrettet og tverrfaglig.  Målgruppen vil foreløpig være barn og ungdom under 18 år, men kan også tenkes utvidet til å omfatte ungdom opp til 23 år.

Telemarksforsking skal, ved bruk av metoden følgeforskning, studere følgende områder i arbeidet: Systemnivå, profesjonsnivå, brukernivå.  Forskningsprosjektet gjennomføres i løpet av 2012. 

For nærmere informasjon om forskningsprosjektet, ta kontakt med prosjektleder Karin Gustavsen eller forsker Ingvild Vardheim.