Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Nytt utredningsprosjekt om kommunal regnskapsstandard

Nytt utredningsprosjekt om kommunal regnskapsstandard

Vi befester vår posisjon som et sterkt nasjonalt miljø på kommunalt regnskap ved at vi igjen skal utrede og arbeide fram et forslag til kommunal regnskapsstandard.

29.3.2012

Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) å utarbeide en regnskapsstandard for finansielle eiendeler og forpliktelser. Målet med prosjektet er både å få nærmere kunnskap om bruken av finansielle instrumenter i kommunene og gi veiledning til hvordan de aktuelle finansielle instrumentene skal behandles i regnskapet.

GKRS har i flere år hatt på agendaen å utarbeide nærmere regler for regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser. Det er mange uløste problemstillinger knyttet til regnskapsføring av finansielle eiendeler og gjeld - spesielt i forhold til mer kompliserte finansielle instrumenter, slik som innebygde derivater, opsjoner og swapsjoner.

Telemarksforsking vil gjennomføre prosjektet i samarbeid med Jan Petter Jørgensen i Finøk AS som underleverandør til enkelte problemstillinger.

Prosjektleder er Ailin Aastvedt.