Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Skaper kultur attraktive steder?

Skaper kultur attraktive steder?

Det er en utbredt oppfatning at kultur gjør steder mer attraktive. Telemarksforsking har analysert sammenhengen mellom flytting og kulturnivå i norske kommuner og regioner, uten å finne noen slik sammenheng mellom kultur og bostedsattraktivitet.

9.1.2012

Når vi foretar analyser av sammenhengen mellom kulturnivå og nettoflytting i norske kommuner, viser det seg at kultur ikke er en faktor med betydning for flytting. Kommuner med mye kultur trekker ikke til seg flere innflyttere enn kommuner med lite kultur. Dette gjelder også når vi korrigerer for ulik størrelse, pendlingsmuligheter, boligbygging og andre faktorer. Telemarksforsking dokumenterer disse ganske oppsiktsvekkende resultatene i en nylig publisert rapport, TF-notat 1/2012.


- Resultatene fra den nye analysen står i strid med rådende oppfatninger, både i politiske miljøer og hos mange som arbeider med stedsutvikling og regional utvikling i praksis, både i Norge og andre steder, sier Knut Vareide, en av forfatterne bak rapporten. Hvis våre funn ikke blir tilbakevist vitenskaplig, mener han at det bør få konsekvenser for måten kultur brukes som begrunnelse for stedsutvikling og regional utvikling.


Rapporten er skrevet av Knut Vareide og Lars Ueland Kobro, i tillegg har Trine Bille og Bård Kleppe bidratt med kommentarer og innspill. Alle disse er forskere ved Telemarksforsking.


- Vi har lyst til å presisere at våre analyser ikke er foretatt på bakgrunn av egne hypoteser om at kultur ikke virker, understreker Lars U. Kobro. Tvert om har vi i mange år delt den alminnelige oppfatningen om at satsing på kultur sannsynligvis er en viktig plussfaktor for utvikling av steder. Det kan nok fortsatt være tilfelle, men ikke som grunnlag for økt tilflytting, presiserer forskerne. En naturlig konsekvens av våre funn er at kultursatsing i framtiden i hovedsak må begrunnes ut fra kulturens egenverdi, sier Kobro, og fortsetter: Å satse på kultur, ser altså ut til i hovedsak, å skape nettopp kultur!

Notatet kan lastes ned her.

Kontaktpersoner er Knut Vareide og Lars Ueland Kobro.