Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Veileder om føring av investeringer i kommunalt regnskap og budsjett

Veileder om føring av investeringer i kommunalt regnskap og budsjett

På oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet har Telemarksforsking, i samarbeid med BDO, utarbeidet en veileder om budsjettering og regnskapsføring av investeringer.

28.10.2011

Veilederen skal bidra til god praksis for budsjettering og regnskapsføring av investeringer, samt fremme løsninger til god økonomiforvaltning i samsvar med regelverket. Veilederen bygger på rammene og prinsippene i gjeldende lov og forskrift.

Veilederen framhever særlig følgende forhold:

1.   Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsuavhengig

2.   Årsbudsjettet er bindene for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra utgifter i budsjettåret

3.   Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme

4.   Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, med unntak av øremerket finansiering fra andre

5.   Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller på enkeltprosjekt.

Forsker 1 og statsautorisert revisor Ailin Aastvedt vil holde innlegg om investeringsveilederen på Kommuneregnskapskonferansen 2011. Hun vil også holde foredrag om dette temaet i en rekke fylker i løpet av november og desember. Ta kontakt med Ailin dersom du ønsker ytterligere informasjon.