Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Effekten av yrkesrettet attføring for personer med psykiske lidelser

 

Formålet med denne analysen er å undersøke hvorvidt det yrkesrettede attføringstilbudet virker dårligere for personer med psykiske lidelser enn for personer med somatiske lidelser slik tidligere analyser kan tyde på. Datamaterialet som benyttes i analysen er et utvalg fra registerdata samlet i en database KIRUT – Klientstrømmer Inn i, Rundt i og Ut av Trygdesystemet og arbeidsmarkedet. Utvalget er alle personer som har startet og avsluttet ett eller flere tiltak under den yrkesrettede attføringen i perioden fra og med 1991 til og med 1994. Vi skiller mellom tre grupper av diagnoser: Psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser og andre somatiske lidelser. Ulike kombinasjoner av tilbakevending til arbeidsmarkedet og utdanning er benyttet som suksesskriterium. Når en hverken kontrollerer for bakgrunnskjennetegn eller tiltakshistorie viser det seg at personer med psykiske lidelser har et dårligere attføringsresultat en andre yrkeshemmede. Når en kontrollerer for slike faktorer gir ikke analysene støtte til våre antakelser om at personer med psykiske lidelser kommer vesentlig dårligere ut av den yrkesrettede attføringen enn det andre yrkeshemmede gjør. Men både personer med psykiske og personer med andre somatiske lidelser kommer klart dårligere ut enn personer med muskel- og skjelettlidelser.