Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hvordan gjennomføre en kommunensammeslåing?

Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger


Høsten 2014 settes det i gang regionale prosesser med sikte på å få på plass en ny kommunestruktur. Alle landets kommuner er invitert til å starte arbeid for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Reformperioden varer frem til nasjonale vedtak er fattet, innen 1. januar 2018.

Det legges opp til to ulike løp i reformperioden. For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. I tilfeller hvor kommunene er enige, har Kongen i statsråd myndighet til å vedta sammenslåing. Våren 2017 er planlagt tidspunkt for fremleggelse av en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur. Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som ikke følges opp av kongelig resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i proposisjonen. Nasjonale vedtak om ny kommunestruktur skal være fattet innen utgangen av 2017.

Regjeringen vil legge til rette for en bred og grundig prosess rundt kommunereformen både i Stortinget og i kommunene. Det nye kommunekartet skal bli til gjennom regionale og lokale prosesser, der kommunene selv kan diskutere hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med. Fylkesmannen har fått ansvar for å lede og igangsette de regionale prosessene, sammen med KS regionalt. Kommunene vil bli tilbudt verktøy for å lage gode beslutningsgrunnlag.

I forbindelse med det arbeidet som skal gjøres, har Telemarksforsking fått i oppdrag å sammenfatte noen erfaringer med prosessene fra de frivillige sammenslåingene som er gjennomført de siste 12 årene. Gjennom evaluerings- og utredningsarbeid, har Telemarksforsking bl.a. erfaringer fra sammenslåingene mellom Våle og Ramnes, Bodø og Skjærstad, Ølen og Vindafjord, Aure og Tustna, Kristiansund og Frei og Mosvik og Inderøy. Videre har Telemarksforsking også gjennomført en egen evaluering av forsøket på sammenslåing i kommunene i Valdres i 2005. Med utgangspunkt i denne evalueringen, supplert av andre danske og norske erfaringer, ble det utarbeidet et forslag til hvordan sammenslåingsprosesser bør legges opp, og hvor det spesielt ble lagt vekt å legge til rette for en god innbyggerdialog.

I dette notatet forsøker vi å trekke fram noen erfaringer og momenter som synes spesielt relevante med tanke på de kommunestrukturprosesser som norske kommuner nå skal i gang med. Temaer som inngår er:

  • Medvirkning og innbyggerdialog
  • Kommunesammenslåing og stedsutviking
  • Utfordringer i byområder
  • Utarbeidelse av intensjonsplan
  • Ulike faser i en strukturprosess
  • Gjennomføring av sammenslåing og videre drift