Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bærekraftig omstilling - Meldal kommune

Drifts- og organisasjonsgjennomgang


Oppdraget har vært en gjennomgang av aktivitetsnivå, innhold og kvalitet på tjenesteområdene i Meldal kommune. I rapporten ble det gitt følgende overordnede anbefalinger:

- Med bakgrunn i sårbar økonomi og høyt utgiftsnivå og tjenestenivå, er det svært viktig at kommunen i fremtiden har et godt, helhetlig beslutningsgrunnlag før vedtak med store økonomiske konsekvenser fattes. Sometaktuelt eksempel på en slik sak,
nevner vi barnehagestruktur. Ut fra våre opplysninger kan vi ikke se at det har vært en grundig helhetlig utredning om
barnehagestruktur. Med så mange planlagte endringer innenfor barnehageområdet mener vi at det burde foreligge en helhetlig vurdering av driftsnivå, lokalisering, pedagogisk kvalitet, arbeidsforhold og konsekvenser av investeringer før man fatter en endelig beslutning om antall lokasjoner, plasser og investeringsrammer. Dette er ekstra viktig med tanke på Meldal kommunes økonomiske situasjon. Vi anbefaler derfor sterkt at kommunen foretar en helhetlig utredning av barnehagestrukturen med tanke på fremtidig behov, utgiftsnivå, hensiktsmessighet, økonomisk belastning av investeringer, og ikke minst av pedagogisk kvalitet, før investeringer iverksettes.

- For å styrke grunnlaget for godt utredede politiske beslutninger, og for å styrke økonomikompetansen og lederstøtte i økonomispørsmål og den økonomiske kontrollen i organisasjonen, anbefaler vi at kommunen styrker økonomifunksjonen – enten ved å opprette en rådgiverstilling på økonomi, eller en økonomisjefstilling som vil inngå i rådmannens ledergruppe.

 - Vi anbefaler å gjennomføre færre større og varige tiltak istedenfor mange små; som ofte også har en tendens til å fremtvinge seg igjen etter et år eller to med nedskjæringer.

- Vi anbefaler i første omgang å gjennomføre kostnadsbesparende tiltak fordi vi mener at dette bør være gjennomførbart uten at innbyggerne rammes i altfor stor grad. Tjenestenivået er i utgangspunktet høyt sammenliknet med andre kommuner, og det vurderes derfor at reduksjon i driftsutgiftene er rett sted å begynne.

- Dersom kommunen ikke makter å gjennomføre tilstrekkelig av de foreslåtte større tiltakene, er innføring av eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom et alternativ. Våre beregninger viser følgende inntektspotensial per år:
2014 (ved 2 promille): 4,1 millioner kroner
2015 (ved 2 promille): 4,5 millioner kroner
2015 (ved 4 promille): 9 millioner kroner