Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Strukturelle endringstrekk ved etterspørsel etter utlån fra folkebibliotekene – erfaringer fra Sverige og Norge

 

Foredraget gjengir hovedresultatene fra forskningsprosjekter om hovedaklig svenske , men dels også norske, folkebiblioteker. Analyseopplegg og mer detaljerte resultater er dokumentert i rapport #2 Statens kulturråd, Sverige, 2010. Hovedformålet med prosjektet var å utforske effekten av potensielle forklaringsfaktorer for etterspørselen etter utlån. De er av fem slag:

1.      Økonomiske faktorer, som priser og inntekt.

2.      Kjennetegn ved bibliotekene, som beholdning og tilvekst av bøker og andre medier.

3.      Sosiodemografiske kjennetegn til lokalbefolkningen, som aldersfordeling og fordeling på utdanningskategorier.

4.      Regionale forskjeller, som ikke avspeiler seg i de andre forklaringsfaktorene som er spesifisert.

5.      Systematiske endringer over tid, som ikke er fanget opp av de andre faktorene.

Informasjonsgrunnlaget er data på kommunenivå for perioden 1995-2007. På grunn av manglende data for enkelte kommuner for enkelte år, faller 29 av dem bort. Analysen omfatter derfor i alt 261 kommuner som dekker 92-93 prosent av Sveriges befolkning.