Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Solveig Svardal


Ved Telemarksforsking har Svardal leia og deltatt i ei lang rekke
prosjekt innan felta regional utvikling, reiseliv, natur- og
kulturbasert nyskaping, innovasjon, tillit og landbrukspolitikk. Ho er også kompetansemeklar i Telemark og Buskerud.

Svardal er dr. scient fra Norges Landbrukshøgskole (no NMBU).

Svardal har solid leiarerfaring, og er ein mykje brukt prosessleiar og foredragshaldar.

Aktive prosjekter:

Tittel
Scenarier for samfunnsutvikling i Nye Stavanger
Forstudie: Mat og reiseliv som strategisk satsing i Fjellnettverket
Partnarskapskonferanse Telemark
Suksessrike distriktskommuner anno 2018
Masterplan Rjukan-Notodden industriarv
Bistand til ny samfunnsplan i Drangedal
Kompetansemekling i Buskerud 2018
Tillitsundersøkelser i kommuner og regioner
Konseptutvikling kulturandelsgard
FORREGION Telemark (pilar 1)
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder

Publiseringer:

  • Rapporter (31)
  • Bøker (1)
  • Paper, kronikker m.m. (33)

Annen faglig aktivitet:

01.03.2010: Kronikk i Klassekampen: På veg i feil retning? Om fordeling av budsjettstøtta i landbruket.
01.12.2009: Sensor ved Universitetet for miljø og biovitskap: LAA 360 Strategisk landskapsplanlegging.
01.12.2009: Fagleg ansvarleg og forelesar på KS-kurset "Natur- og kulturbasert nyskaping"
12.05.2009: Nasjonal konferanse for regionale og lokale landskapsparkar i Noreg. Samarbeid med Fyleksmannen i Hordaland.
09.05.2009: Kronikk i Nationen: Det er liv i regionane.
24.04.2009: Gjesteforelesar UMB: TBA 280 Bygg og miljø
27.05.2008: Forelesing på kurset "Forvaltning av kulturlandskap i endring" ved Universitetet i Stavanger: Verdiskapande landskap
09.01.2008: Foredrag for prosjektet "Den raude låven", Heddal: "Låvande ressursar: Muligheiter og utfordringar for ledige landbruksbygningar"
02.10.2007: Medlem av fagpanel i NFR for vurdering av BIP-søknader under MATprogrammet
01.10.2007: Medlem av bedømmelseskomite for dr. scient graden ved UMB
20.09.2007: Foredrag for Edderkoppen (nettverk for kulturarv og verdiskaping i Innlandet), 20.09.2007: "Ny bruk av ledige landbruksbygningar"
01.06.2007: Redaktør og medforfattar av "Store nye landbruksbygg i landskapet". TemaNord 2007:522. Nordisk Ministerråd, Kjøbenhavn 2007.
11.05.2007: Forelesing på Fehn-symposiet 2007: "Ny bruk av fråflytta landbruksbygningar"
20.04.2007: Forelesing for "På skattejakt i bygde-Noreg", Stavanger: "Natur- og kulturbasert nyskaping. Det kulturøkonomiske perspektivet".
16.03.2007: Foredrag på seminaret "Økt bosetting - økologisk stedsutvikling": "Småbruk som ressurs i stadutviklinga"
14.03.2007: Møteleiar og innleiar på folkemøte Sauheraddagane 2007: "Korleis skal vi sette fruktbygda i Telemark på kartet?"
27.01.2007: Foredrag på seminar (Aksjon Bygde-Norge): "Overlevingsstrategiar for landbruket i utkantane. På tide å tenkje nytt?"
01.01.2007: Sensor ved Universitetet for Miljø- og Biovitskap. Div kurs knytt til bygningsteknikk og arkitektur.
19.09.2006: Foredrag på nordisk konferanse (NordFram): Nye store landbruksbygg og kulturlandskap. Status og utfordringar i Noreg.
06.09.2006: Foredrag for Kommunenens Sentralforbund og Landbrukets Utredningskontor: "Regionalisering av landbrukspolitikken"
15.06.2006: Ansvarleg for nytt informasjons- og profileringsmateriell Senter for natur og kulturbasert nyskaping
15.06.2006: Foredrag på Bygdelivskongressen 2006: "Communicating rural landscape values; Branding and product development in the experience economy."
14.06.2006: Arrangementsanasvarleg Farmers for NAture Expert meeting and midterm evluation, Seljord 14. - 19. juni 2006
12.06.2006: Foredrag for Arena Ryfylke, 12. juni 2006: "Kva er Ryfylke?"
01.06.2006: Foredrag for rådsforsamlinga for Telemarksforsking: "Regional merkebvarebygging i eit kulturøkonomisk perspektiv"
12.05.2006: Foredrag på Ryfylkekonferansen 2006: "Diagnose Ryfylke."
04.05.2006: Foredrag på fagdag for Landbruks- og matdepartementet: "Regionale landskapsstrategiar. Overlevingsstrategi i opplevingsøkonomien"
04.05.2006: Foredrag på fagdag for Landbruks- og matdepartementet: "Livsstilsbrukarane. Kven er dei og kva kan dei tilføre bygdesamfunna?"
27.04.2006: Foredrag for gardsbruk.no (Dokka): "Livsstilsbrukaren."
26.04.2006: Foredrag på seminar for gardsbruk.no (Hundorp): "Livsstilsbrukaren."
25.04.2006: Kronikk i Nationen: "Meir regional landbrukspolitikk"
20.04.2006: Foredrag på "Nordsjøkonferansen 2006": "Sær eller interessant? Om regional merkevarebygging i eit kulturøkonomisk perspektiv."
19.04.2006: Foredrag for representantskapet i Telemark Landbruksselskap: "Kva er Telemark?"
14.03.2006: Foredrag på Fylkesmannen i Rogalands konferanse for landbruksforvaltinga: "På veg inn i opplevingssamfunnet. Kva rolle kan landbruket ha?"
03.03.2006: Innleiing til fylkesårsmøtet i Telemark Bonde- og Småbrukarlag: "På tide å tenkje nytt?"
03.03.2006: Foredrag ope møte, Telemark Bonde- og Småbrukarlag: "Nye utfordringar i landbrukspolitikken"
02.02.2006: Forelesing på tradisjonsmatstudiet, Høgskolen i Telemark: Alternative marknadskanalar for mat.
16.01.2006: Foredrag for Vest-Telemarkrådet: "Effektar av økonomiske verkemiddel på landbruket i Telemark."
15.12.2005: Styringsgruppe Cow Parade Telemark 2006
30.11.2005: Foredrag landbrukspolitisk seminar NBS: "Kvar blir det av pengane? På tide å tenkje nytt?"
17.11.2005: Foredrag Setesdalskonferansen: "Kva er Setesdal?"
10.11.2005: "Regional merkevarebygging", Foredrag for Rogaland IKS
02.11.2005: Farmers for nature. Workshop. Drenthe, Holland
01.10.2005: Foredrag: "Låvande ressursar. Nytt liv for dei raude låvane"
01.07.2005: Farmers for nature. Expert meeting, Oldenburg.
02.06.2005: Bygdelivskongressen 2005. Innlegg: "Marknadspotensiale for produkt med historie"
01.06.2005: Bygdelivskongressen 2005. Deltakar paneldebatt: "Kva er kjenneteikna på bygda som overlever?"
15.05.2005: Sensor mastergrad UMB
22.04.2005: "Alternative marknadskanalar for småskala mat". Forelesing for Tradisjonsmatstudiet ved Høgskulen i Telemark, Rauland.
08.04.2005: (red:) Farmers for nature, twinning seminar, Shetland. Foredrag. Internt notat.
08.04.2005: Foredrag Farmers for nature, twinning seminar, Shetland: Local speciality food products. Alternative market channels."
01.04.2005: Farmers for nature. InterReg-program.
01.01.2002: Fausko Skysstasjon AS, styremedlem
01.01.2002: Kaupa as, www.kaupa.no, gründer
01.01.2000: Mat på Internett. Forelesing Matkulturstudiet ved Høgskolen i Telemark avd Rauland