Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Solveig Svardal


Solveig Svardal er dr. scient fra Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU). Ho er koordinator for fagområdet regional utvikling, og har leia og deltatt i ei lang rekke prosjekt innan felta regional utvikling, innovasjon, natur- og kulturbasert nyskaping, tillit og landbrukspolitikk. Svardal har solid leiarerfaring, og er ein mykje brukt prosessleiar og foredragshaldar.

Aktive prosjekter:

Tittel
Regionalt næringsprogram for Vestfold Telemark
Forstudie: Mat og reiseliv som strategisk satsing i Fjellnettverket
Partnarskapskonferanse Telemark
Suksessrike distriktskommuner anno 2018
Masterplan Rjukan-Notodden industriarv
Kompetansemekling i Buskerud 2018
Tillitsundersøkelser i kommuner og regioner
Konseptutvikling kulturandelsgard
Attraktive bustader og gode bumiljø i regionsentra Staume, Osøyro og Knarvik m/Flatøy-Frekhaug-aksen
Næringsutvikling og attraktive arbeidsplasser
FORREGION Telemark (pilar 1)
Regionale analyser 2017
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder

Publiseringer:

  • Rapporter (30)
  • Bøker (1)
  • Paper, kronikker m.m. (33)

Annen faglig aktivitet:

01.03.2010: Kronikk i Klassekampen: På veg i feil retning? Om fordeling av budsjettstøtta i landbruket.
01.12.2009: Sensor ved Universitetet for miljø og biovitskap: LAA 360 Strategisk landskapsplanlegging.
01.12.2009: Fagleg ansvarleg og forelesar på KS-kurset "Natur- og kulturbasert nyskaping"
12.05.2009: Nasjonal konferanse for regionale og lokale landskapsparkar i Noreg. Samarbeid med Fyleksmannen i Hordaland.
09.05.2009: Kronikk i Nationen: Det er liv i regionane.
24.04.2009: Gjesteforelesar UMB: TBA 280 Bygg og miljø
27.05.2008: Forelesing på kurset "Forvaltning av kulturlandskap i endring" ved Universitetet i Stavanger: Verdiskapande landskap
09.01.2008: Foredrag for prosjektet "Den raude låven", Heddal: "Låvande ressursar: Muligheiter og utfordringar for ledige landbruksbygningar"
02.10.2007: Medlem av fagpanel i NFR for vurdering av BIP-søknader under MATprogrammet
01.10.2007: Medlem av bedømmelseskomite for dr. scient graden ved UMB
20.09.2007: Foredrag for Edderkoppen (nettverk for kulturarv og verdiskaping i Innlandet), 20.09.2007: "Ny bruk av ledige landbruksbygningar"
01.06.2007: Redaktør og medforfattar av "Store nye landbruksbygg i landskapet". TemaNord 2007:522. Nordisk Ministerråd, Kjøbenhavn 2007.
11.05.2007: Forelesing på Fehn-symposiet 2007: "Ny bruk av fråflytta landbruksbygningar"
20.04.2007: Forelesing for "På skattejakt i bygde-Noreg", Stavanger: "Natur- og kulturbasert nyskaping. Det kulturøkonomiske perspektivet".
16.03.2007: Foredrag på seminaret "Økt bosetting - økologisk stedsutvikling": "Småbruk som ressurs i stadutviklinga"
14.03.2007: Møteleiar og innleiar på folkemøte Sauheraddagane 2007: "Korleis skal vi sette fruktbygda i Telemark på kartet?"
27.01.2007: Foredrag på seminar (Aksjon Bygde-Norge): "Overlevingsstrategiar for landbruket i utkantane. På tide å tenkje nytt?"
01.01.2007: Sensor ved Universitetet for Miljø- og Biovitskap. Div kurs knytt til bygningsteknikk og arkitektur.
19.09.2006: Foredrag på nordisk konferanse (NordFram): Nye store landbruksbygg og kulturlandskap. Status og utfordringar i Noreg.
06.09.2006: Foredrag for Kommunenens Sentralforbund og Landbrukets Utredningskontor: "Regionalisering av landbrukspolitikken"
15.06.2006: Ansvarleg for nytt informasjons- og profileringsmateriell Senter for natur og kulturbasert nyskaping
15.06.2006: Foredrag på Bygdelivskongressen 2006: "Communicating rural landscape values; Branding and product development in the experience economy."
14.06.2006: Arrangementsanasvarleg Farmers for NAture Expert meeting and midterm evluation, Seljord 14. - 19. juni 2006
12.06.2006: Foredrag for Arena Ryfylke, 12. juni 2006: "Kva er Ryfylke?"
01.06.2006: Foredrag for rådsforsamlinga for Telemarksforsking: "Regional merkebvarebygging i eit kulturøkonomisk perspektiv"
12.05.2006: Foredrag på Ryfylkekonferansen 2006: "Diagnose Ryfylke."
04.05.2006: Foredrag på fagdag for Landbruks- og matdepartementet: "Regionale landskapsstrategiar. Overlevingsstrategi i opplevingsøkonomien"
04.05.2006: Foredrag på fagdag for Landbruks- og matdepartementet: "Livsstilsbrukarane. Kven er dei og kva kan dei tilføre bygdesamfunna?"
27.04.2006: Foredrag for gardsbruk.no (Dokka): "Livsstilsbrukaren."
26.04.2006: Foredrag på seminar for gardsbruk.no (Hundorp): "Livsstilsbrukaren."
25.04.2006: Kronikk i Nationen: "Meir regional landbrukspolitikk"
20.04.2006: Foredrag på "Nordsjøkonferansen 2006": "Sær eller interessant? Om regional merkevarebygging i eit kulturøkonomisk perspektiv."
19.04.2006: Foredrag for representantskapet i Telemark Landbruksselskap: "Kva er Telemark?"
14.03.2006: Foredrag på Fylkesmannen i Rogalands konferanse for landbruksforvaltinga: "På veg inn i opplevingssamfunnet. Kva rolle kan landbruket ha?"
03.03.2006: Innleiing til fylkesårsmøtet i Telemark Bonde- og Småbrukarlag: "På tide å tenkje nytt?"
03.03.2006: Foredrag ope møte, Telemark Bonde- og Småbrukarlag: "Nye utfordringar i landbrukspolitikken"
02.02.2006: Forelesing på tradisjonsmatstudiet, Høgskolen i Telemark: Alternative marknadskanalar for mat.
16.01.2006: Foredrag for Vest-Telemarkrådet: "Effektar av økonomiske verkemiddel på landbruket i Telemark."
15.12.2005: Styringsgruppe Cow Parade Telemark 2006
30.11.2005: Foredrag landbrukspolitisk seminar NBS: "Kvar blir det av pengane? På tide å tenkje nytt?"
17.11.2005: Foredrag Setesdalskonferansen: "Kva er Setesdal?"
10.11.2005: "Regional merkevarebygging", Foredrag for Rogaland IKS
02.11.2005: Farmers for nature. Workshop. Drenthe, Holland
01.10.2005: Foredrag: "Låvande ressursar. Nytt liv for dei raude låvane"
01.07.2005: Farmers for nature. Expert meeting, Oldenburg.
02.06.2005: Bygdelivskongressen 2005. Innlegg: "Marknadspotensiale for produkt med historie"
01.06.2005: Bygdelivskongressen 2005. Deltakar paneldebatt: "Kva er kjenneteikna på bygda som overlever?"
15.05.2005: Sensor mastergrad UMB
22.04.2005: "Alternative marknadskanalar for småskala mat". Forelesing for Tradisjonsmatstudiet ved Høgskulen i Telemark, Rauland.
08.04.2005: (red:) Farmers for nature, twinning seminar, Shetland. Foredrag. Internt notat.
08.04.2005: Foredrag Farmers for nature, twinning seminar, Shetland: Local speciality food products. Alternative market channels."
01.04.2005: Farmers for nature. InterReg-program.
01.01.2002: Fausko Skysstasjon AS, styremedlem
01.01.2002: Kaupa as, www.kaupa.no, gründer
01.01.2000: Mat på Internett. Forelesing Matkulturstudiet ved Høgskolen i Telemark avd Rauland