Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

Regionale analyser

Våre analyser bidrar til mer treffsikre valg av utviklingsstrategier for kommuner, regioner og fylkeskommuner.

Analysene gir et solid og omfattende kunnskapsgrunnlag for regional planlegging og utvikling. De leveres i en samlet rapport (++).

 

Analysene inneholder:

 

Attraktivitetsmodellen – analyse av stedlig attraktivitet

Hvor stor tiltrekningskraft har kommunen/regionen/fylket på bedrifter, besøk og bosetting, og hvorfor?

Det er flere forhold som påvirker om og hvor raskt et sted vokser. Disse kan vi dele inn i forhold stedet selv har liten mulighet til å påvirke – som vi kaller de strukturelle betingelsene til et sted, og forhold stedet selv kan gjøre noe med. Steder som har større vekst enn hva de strukturelle betingelsene skulle tilsi har skapt en tiltrekningskraft for næringsliv, besøkende og bosetting utover hva man kunne forvente – de har positiv attraktivitet.

Attraktivitetsmodellen analyserer et steds attraktivitet, hvordan denne har utviklet seg over tid og bidrar til å forklare hvorfor stedet har hatt denne utviklingen.

Les mer om attraktivitetsmodellen og ..... (lenke)

 

Scenarier for fremtidig utvikling

Hvordan vil kommunen/regionen/fylket kunne utvikle seg i årene fremover, og hvilke forhold påvirker denne utviklingen?

Med utgangspunkt i den historiske utviklingen og SSBs middelframskriving av befolkningstallet utarbeider vi ulike scenarier for arbeidsplass- og befolkningsutviklingen på stedet. På den måten definerer vi mulighetsrommet for utviklingen og gir et grunnlag for å sette realistiske målsettinger for det regionale utviklingsarbeidet.

 

Næringslivsindeksen

Hvor godt går næringslivet og næringsutviklingen i kommunen/regionen/fylket?

Næringslivsindeksen gir en rangering av næringsutviklingen i alle norske kommuner. Ved å analysere flere ulike aspekt ved næringsutviklingen får vi frem nyanser i rangeringen for den enkelte kommune som gir grunnlag for vurderinger og valg av satsingsområder og strategier for næringsutviklingen i kommunen/regionen/fylket.

Les mer

Bestill regional analyse

Prisinfo

Bestill regional analyse
(link – bestillingsskjema? E-post til Knut? El l?)