Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Temark

 

Evaluere kontrollutvalgssekretariatet for spesielt å få nærmere innsikt i disse tre hovedproblemstillingene:

1. Fyller selskapet den rollen som var tiltenkt ved opprettelsen av selskapet (selskapsavtalen)?
2. Får eierkommunene det de betaler for sett opp mot andre måter å organisere/utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget/ene.
3. Oppfyller selskapet de kvalitetskravene som stilles til sekretariatet?